Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 1
ISBN 83-85785-5105
rok wydania 1997

ZASTOSOWANIA EKOLOGII KRAJOBRAZU W EKOROZWOJU
red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio, Ewa Malinowska, Uniwersytet Warszawski

UWAGA! 
Pliki artykułów są większe niż 2,0  MB. Nie zaleca się otwierania bezpośrednio w przeglądarce. Proszę ustawić kursor na tekst
pobierz a następnie nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać opcję "Zapisz jako". Tom udostępniany jest w pięciu częściach. Każda zawiera kilka artykułów.

 

 
 
Summaries in English are not available for these papers

Spis treści i przedmowa   pobierz

 

CZĘŚĆ I
TEORIA I METODOLOGIA BADAŃ EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWYCH

Andrzej Richling   pobierz
Rozwój zrównoważony - utopijna idea czy realna szansa?

Krzysztof H. Wojciechowski   pobierz
Harmonia krajobrazu jako cel ekorozwoju.

Mariusz Kistowski   pobierz
Problem pola podstawowego w ocenie potencjału krajobrazu na obszarach młodoglacjalnych.

Ewa Nowak, Małgorzata Strzyż   pobierz
Typologia wartości krajobrazowych dla potrzeb planowania przestrzennego na przykładzie przestrzeni miejskiej Kielc.

Jerzy Lechnio   pobierz
Koncepcja kompleksowej oceny zagrożenia środowiska województwa płockiego.

Aleksandra Kowalczyk   pobierz
Odporność naturalna krajobrazów na różne typy przekształceń.

Krystyna German   pobierz
Wybrane cechy środowiska przyrodniczego jako podstawa ekorozwoju.

Krystyna Dubel   pobierz
Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza i jej wykorzystanie przy typowaniu obszarów i obiektów przyrodniczo cennych.

|Krystyna Dubel   pobierz
Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa gmin dla potrzeb planowania i organizacji turystyki na wsi.

Mieczysław Górny   pobierz
Znaczenie ekologicznego rolnictwa dla kształtowania krajobrazów wiejskich.

Jarosław Czochański, Mariusz Kistowski   pobierz
Systemy informacji o środowisku przyrodniczym jako podstawa realizacji planów ekorozwoju.

Marek Degórski   pobierz
Rekultywacja, rewaloryzacja i restytucja środowiskaCZĘŚĆ II
ZASTOSOWANIA BADAŃ EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWYCH

Piotr Ilnicki, Robert Wójcik   pobierz
Ocena wpływu inwestycji turystycznych na środowisko przyrodnicze Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

Marian Drużkowski   pobierz
Ekorozwój - dylematy i możliwości na przykładzie Pogórza Karpat.

Marian Koziej   pobierz
Rola parków krajobrazowych w ekorozwoju regionu świętokrzyskiego.

Maciej Pietrzak, Daniela Spłowiej   pobierz
Ekoturystyka w „Zielonej Wstędze Odra - Nysa" - koncepcja opracowania, wstępne wyniki.

Krystyna Krauz   pobierz
Możliwości rozwoju ekoturystyki w Beskidzie Niskim.

Maciej Przewoźniak   pobierz
Plan ochrony rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska" - przyczynek do ekorozwoju regionu gdańskiego.

Jerzy Solon   pobierz
Antropogeniczne zmiany różnorodności biologicznej w krajobrazie roślinnym (na, przykładzie fragmentu doliny Narwi w okolicach Tykocina).

Andrzej Wrona   pobierz
Zmiany struktury przyrodniczego użytkowania ziemi wybranych miast aglomeracji górnośląskiej.

Jadwiga Piesik   pobierz
Rola krajobrazu w ekorozwoju estuarium odrzańskiego.

Piotr Patoczka   pobierz
Ekologia krajobrazu Bieszczadów Zachodnich.

Heronim Olenderek   pobierz
Leśne Kompleksy Promocyjne w krajobrazie Polski .

Andrzej Macias   pobierz
Ocena stopnia antropogenicznego przekształcenia terenu małych miast na przykładzie miasta, Zduny.

Przemysław Wolski   pobierz
Rozwiązania środowiskowe na terenach zakładów przemysłowych na przykładzie zakładu tytoniowego firmy RJR Tobacco – Poland.

Przemysław Wolski et al   pobierz
Gospodarowanie wodami pościekowymi w osiedlach mieszkaniowych na przykładzie osiedla Stara Miłosna.

 

Jeżeli zauważyliście Państwo błędny link, proszę o informację tomgie@ukw.edu.pl

 

 

© by PAEK 2008