Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 12
ISBN 83-7467-131-9
rok wydania: 2005

PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH
PERSPECTIVE ON THE REGIONAL DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF LANDSCAPE RESEARCH
red. Małgorzata Strzyż, Akademia Świętokrzyska, Kielce


  Summaries are available at the end of each papers

Spis treści     pobierz
Contents

Małgorzata Strzyż     pobierz
Przedmowa
Preface

Część I
Teoretyczno - metodologiczne tendencje rozwoju regionu w aspekcie badań krajobrazowych (teoria – metody – praktyka)
Part I
Theoretical – methodological tendencies in the regional research in the context of landscape research ( theory – methods – practice )


Marek Degórski     pobierz
Rozwój regionalny a wielofunkcyjność krajobrazu
Regional development and multifunctionality of landscape

Maciej Pietrzak     pobierz
Regionalne badania krajobrazowe – istota, cele, perspektywy
The regional lanscape investigations - the creature, purposes, perspectives

Krystyna German     pobierz
Pola zastosowań systemowej wiedzy o środowisku przyrodniczym w strategiach zrównoważonego rozwoju regionów
Field of uses of system knowledge about natural environment in strategies of sedate development of regions

Mariusz Kistowski     pobierz
Przyrodnicze i sozologiczne uwarunkowania i kierunki zrównoważonego rozwoju regionalnego Polski w świetle strategii rozwoju województw
Natural and the social conditioning and directions of sedate regional deve-lopment of Poland in light of the strategy of province development


Część II
Region w praktyce badań krajobrazowo-ekologicznych
Part II
Region and the practice of landscape – ecological research Katarzyna Ostaszewska, Andrzej Harasimiuk      pobierz
Typologia krajobrazu naturalnego okolic Pińczowa – podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne
The typology of natural landscape in the region of Pińczów - theoretical basis and practical use

Miłosz Jodłowski, Jarosław Balon     pobierz
Pogranicze polsko-słowackie w dotychczasowych podziałach regionalnych
The polish – slovak borderland in the regional divisions

Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski     pobierz
Regionalizacja fizycznogeograficzna pogranicza polsko-słowackiego
Physicogeographical regionalization of the polish – slovak borderland

Vladimir Székely     pobierz
Human resources and their regional dimension in the national strategy of sustainable development for the Slovak Republic

Aleksandra Kowalczyk     pobierz
Przekształcenia środowiska przyrodniczego w gminie Chojnice wskutek melioracji
The transformation of natural environment in populace Chojnice as a result of melioration

Ewa Malinowska     pobierz
Zasoby i walory krajobrazu Narwiańskiego Parku Narodowego
Landscape Assessment of the Narew National Park

Mirosław Barcicki     pobierz
Możliwości wykorzystania surowców siarczynach Niecki Nidziańskiej
The possibility of sulphates' materials utilization in The Nidziańska Syncline

Małgorzata Strzyż     czasowo niedostępny
Możliwości rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych
Region space of protected areas of the Swietokrzyskie viovodship – the threat and the chance of development

Bożena Wójtowicz, Irena Dybska      czasowo niedostępny
Modelowe wykorzystanie metod aktywizujących badaniu środowiska przy-rodniczego na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Model utilization of activating methods in investigation of natural environment on terrain of Świętokrzyski National Park

Część III
Rozwój regionu a procesu urbanizacyjne w wybranych aspektach planowania przestrzennego 
Part III
Regional development and urbanization processes in relation to selected aspects of spatial planning


Bożena Degórska      pobierz
Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu w regionie miejskim
Environmental protection and landscape planning in the city region

Zbigniew Borkowski      pobierz
Uwarunkowania naturalne kształtowania wiejskich krajobrazów osadniczych
Harmonious landscape as spiritual aspect of welfare

Maria Śmigielska      pobierz
Miejsce i znaczenie programu „Odnowy wsi” w procesie rozwoju regionu Śląska Opolskiego
The place and meaning of „Revival of the country” program in process of development Silesia – Opole region

Joanna Gęsikowska     pobierz
Kierunki rozwoju budownictwa w strefie podmiejskiej (na przykładzie miasta Bydgoszczy)
Spatial conditions trends in suburban development in Bydgoszcz

Barbara Sierecka-Nowakowska     pobierz
Badania krajobrazowe podstawą rozwoju regionu w europejskim procesie metropolizacji na przykładzie województwa świętokrzyskiego
The landscape investigations – the basis of development of Swietokrzyskie province in European metropolitan process

Stanisław Sala     pobierz
Procesy globalizacji ich konsekwencje dla regionów
Globalization processes on the development of region

Jadwiga Skrobacka      pobierz
Opracowania ekofizjograficzne w procesie oceny oddziaływania na środowisko jako narzędzie budowy systemu zarządzania środowiskiem przez samorząd terytorialny. Refleksje z doświadczeń w administracji samorządu miejskiego w Kielcach
Ecological physiography reports in the process of environmental impact assessment. As exemplified by experiences in administration of municipal self-government in Kielce


Część IV
Turystyka a czynniki rozwoju regionalnego
Part IV
Tourism and regional development factors


Anna Rękas      pobierz
Parki krajobrazowe województwa śląskiego jako czynnik rozwoju turystyki oraz element ochrony krajobrazu kulturowego
Parks of landscape in Silesian Province as factor of tourism development and protection element of cultural scenery

Grażyna Bezkowska     pobierz
Przyrodnicze czynniki lokalizacji miejscowości wypoczynkowych w regionie łódzkim
Natural factors of location of places in the Łódź Region

Ignacy Janowski     pobierz
Problematyka badań naukowych regionu świętokrzyskiego w literaturze turystycznej
Various aspects if tourism in the Świętokrzyskie Mountains as highlighted by scientific research

Część V
Ochrona środowiska w regionalnych badaniach krajobrazowych
Part V
Environmental protection in the regional research


Jerzy Lechnio     pobierz
Jednostki krajobrazowe jako pola podstawowe oceny zagrożenia środowiska przyrodniczego depozycją substancji zakwaszających
Landscape units as the primate fields of basic opinion of natural environment of leavening substance

Anna Świercz     pobierz
Rola biowskaźników w monitoringu zanieczyszczeń środowiska i rekultywacji terenów poprzemysłowych
Role of bioindexes in the monitoring of the environmental pollution and the cultivation of the previously industrialized areas

Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic     pobierz
Modelowe tendencje rozwojowe w wdrażaniu zagadnień z ochrony środo-wiska i regionalizmu w dobie Unii Europejskiej
Model trend that are developed in initiating the problems of protection of the environment and regionalism in the EU era

Marcin Wójtowicz     pobierz
Ochrona środowiska w polityce globalnej a zintegrowany rozwój regionalny województwa świętokrzyskiego
The environmental protection in global policy and integral regional development of Świetokrzyskie province

Rafał Kot      pobierz
Zagrożenia wybranych form ochrony przyrody województwa kujawsko-pomorskiego
The threat of chosen forms of nature protection of the Kujawsko-Pomorskie Province

Radomir Nowakowski     pobierz
Perspektywy rozwoju regionu w kontekście rekultywacji obszarów poprzemysłowych
The perspectives of regional development in context of reclamation of after-industrial areas

Małgorzata Strzyż, Rafał Kozieł     czasowo niedostępny
Problemy ochrony rezerwatów przyrody w regionie świętokrzyskim
Perspectives of development of region in context of reclamation of industrial areas

Piotr Tracz      pobierz
Metody oceny odporności środowiska przyrodniczego na degradację z wykorzystaniem technik GIS
Evaluation methods of natural environment resistance to degradation using GIS techniques

Część VI
Percepcja krajobrazu w badaniach regionalnych 
Part VI
Landscape perception in the regional research


Sebastian Bernat      pobierz
Dźwięk i muzyka w krajobrazie
Relation between sound, music and landscape

Sebastian Bernat     pobierz
Harmonia w krajobrazie Przedgórza Iłżeckiego (okolice Orońska)
Harmony in landscape of Iłżeckie Foothills (Orońsko area)


  

 

© by PAEK 2006