Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 13
ISBN 83-7326-187-7 Uniwersytet Gdański
ISBN 83-89290-32-4 Bogucki Wydawnictwo Naukowe
rok wydania: 2003

STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOWANIU ROZWOJU RÓWNOWAŻONEGO PRZEGLĄD POLSKICH DOŚWIADCZEŃ U PROGU INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
Landscape-ecological studies for sustainable development programming

red. M. Kisotowski 
Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe

 

  Summaries are available at the end of each papers

Spis treści pobierz
Contents Mariusz Kistowski    
pobierz
Przedmowa
Preface


Andrzej Richling    
pobierz
10 lat Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu.
Ten years of Polish Association for Landscape Ecology.

 

Część I
Teoretyczno-metodologiczne, prawne i organizacyjne aspekty studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską
Part I
Theoretial & methodological, legal & organizational problems of landscape-ecological studies in Polish accession process to European Unio
n


Marek Degóski    
pobierz
Formalnoprawne uwarunkowania planowania krajobrazu w Unii Europejskiej.
Formal and legal conditions of landscape planning in European Union.


Renata Giedych    
pobierz
Uwarunkowania prawne planowania, ochrony i zarządzania krajobrazem w Polsce w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.
Legal basis of landscape protection, planning and management in Poland in the light of European Landscape Convention.


Anna Majchrowska    
pobierz
Miejsce badań ekologiczno-krajobrazowych w Szóstym Programie Ramowym Unii Europejskiej.
The place of landscape ecological studies in the 6th Framework Programme of European Union.


Maciej Pietrzak    
pobierz
Niemiecka a światowa ekologia krajobrazu – dorobek, aktualne trendy, problemy badawcze i dylematy metodologiczne.
Germany and World Landscape Ecology – scholarly, actual trends, research problems and methodological dilemmas.

Jerzy Solon    
pobierz
Ocena zrównoważonego krajobrazu – w poszukiwaniu nowych wskaźników.
Landscape sustainability evaluation: in search of new indices.


Witold Wołoszyn    
pobierz
Rozwój nowych podejść metodycznych z zakresu planowania przestrzennego i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w Unii Europejskiej.
Development of new methodological approaches towards land use planning and Strategic Environmental Assessment in the European Union.

Zbigniew Borkowski     pobierz
Model magdeburski a perspektywy rozwoju planowania zagospodarowania przestrzennego krajobrazu
A Magdeburg model and prospects of development of planning the spatial arrangement of a landscape.


Ryszard Klimko    
pobierz
Restrukturyzacja wspłóczesnych asocjacji terytorialno-krajobrazowych w planowaniu przestrzennym.
Restructuring of present-day territorial-landscape associations in physical Planning.


Leon Kozacki, Andrzej Macias     
pobierz
Opracowania ekofizjograficzne a mapy sozologiczne.
Eco-physiographic studies and sozological maps.

 

Część II
Ekonomiczne, społeczne i techniczne aspekty studiów ekologiczno-krajobrazowych dla potrzeb rozwoju zrównoważonego.
Part II
Economical, social & technical problems of landscape-ecological studies for sustainable development programming

Anna Wiśniewska    
pobierz
Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Ecological strategies in environmental management system.


Bogdan Kościk, Alina Kowalczyk-Juśko, Kajetan Kościk    
pobierz
Taksacja skutków zmian w środowisku przyrodniczym w gminie Łukowa.
Cost assessment of the effects of challenges in the environment in Łukowa Commune.


Krystyna Krauz, Marek Łabaj, Adam Mroczka    
pobierz
Ocena zadowolenia mieszkańców Jaworzna z życia w mieście (wskaźnik nr 1 z Europejskiej Społecznej Listy Wskaźników Ekorozwoju).
Evaluation of Jaworzno inhabitants, contentment with city life (index number one from European Social List of sustainable development Indices).

Sylwia Kulczyk, Wojciech Lewandowski    
pobierz
Ekoturystyka „zieloną” ścieżką do Europy.
Ecotourism – the green way to Europe.


Jarosław Czochański    
pobierz
Elementy środowiskowe i ochrona przyrody w ponadregionalnych systemach informacji przestrzennej programów współpracy państw nadbałtyckich z udziałem województwa pomorskiego.
Environmental and nature conservation components in transregional GIS systems on Baltic Sea area development programmes parttaken by the Pomeranian Region.

Anna Świercz, Agnieszka Gandzel    
pobierz
Oczyszczalnie hydrobotaniczne w krajobrazie wiejskim na przykładzie Inwałdu.
Hydrobotanic Treatment Stations in the Rural Landscape on the example of Inwałd.

 

Część III
Studia ekologiczno-krajobrazowe dla potrzeb zrównoważonego rozwoju obszarów nizinnych
Part III
Landscape-ecological studies for lowlands sustainable development
programmin


Bożena Degórska    
pobierz
Planowanie terenów otwartych w nowej przestrzeni miejskiej (na przykładzie strefy podmiejskiej Warszawy).
Open areas planning in the new urban spaces (on example of Warsaw).

Agnieszka Flis    
pobierz
Prognoza rozwoju krajobrazu na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” w świetle zmian użytkowania ziemi.
The prediction of landscape development on the area of “Słupia Valley” Landscape Park on the bases of land use changes.

Tadeusz J. Chmielewski, Katarzyna Iwanicka, Piotr Brożek    
pobierz
Próba typologicznej systematyzacji zbioru ostoi siedliskowych Natura 2000 centralnej i wschodniej Polski.
The typological systematization of the habitat sites set “Nature 2000” in the central and eastern Poland.

Zbigniew Osadowski    
pobierz
Program Natura 2000 oraz programy rolnośrodowiskowe szansą dla ochrony przyrody dolin małych rzek Pomorza – teoria, praktyka i potrzeby działań na przyszłość.
Nature 2000 Programme and agricultural-environmental programmes as a chance for nature protection in the valleys of small Pomeranian rivers – theory, practice and needs for future actions.


Mariusz Kistowski    
pobierz
Problemy delimitacji Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie pomorskim.
The Problems of Delimitation of European Ecological Network Nature 2000 in Pomeranian Region.


Krzysztof Badora    
pobierz
Ostoje Natura 2000 w województwie opolskim na tle regionalnego systemu obszarów chronionych. 
Natura 2000 sites in Opole Voivodeship on a background of the nature conservation system.


Maria Szyszkiewicz-Golis    
pobierz
Struktura zadrzewień w kontekście zapotrzebowania na bariery biogeochemiczne w zlewni o charakterze rolniczym.
Afforestations structure in the context of requirements for biogeochemical barriers in an agricultural catchment.

Iwona Markuszewska, Paweł Cichocki    
pobierz
Rola hydrotopów w krajobrazie rolniczym południowo-wschodniej Wielkopolski.
The role of hydrotopes in agricultural landscape of southeastern Wielkopolska.


Jan Piekarczyk    
pobierz
Zmienność charakterystyk spektralnych zbóż ozimych i nieużytków porolnych w sezonie wegetacyjnym.
Temporal variation of winter grain crops and fallows spectral characteristics.


Danuta Prądzyńska    
pobierz
Próba oceny oddziaływania stawów hodowlanych na środowisko przyrodnicze (na przykładzie gminy Malechowo).
Test of estimation of fish nurseries on natural environment in commune Malechowo.

 

Część IV
Studia ekologiczno-krajobrazowe dla potrzeb zrównoważonego rozwoju obszarów wyżynnych i górskich
Part IV
Landscape-ecological studies for highlands & mountains sustainable development programmingAneta Szablowska-Midor    
pobierz
Zmiany krajobrazu Karpat Polskich jako efekt marginalizacji rolnictwa w górach.
Landscape Changes in the Polish Carpathians as a result of agriculture marginalization in the mountains.

Krystyna German    
pobierz
Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju na terenie karpackich dolin rzecznych.
Selected Problems of Sustainable Development in Carpathian River Valleys.


Jarosław Balon    
pobierz
Badania stabilności środowiska jako podstawa planowania ekologiczno-krajobrazowego w górach.
The environment vulnerability research as the basis for ecology and landscape management.


Marian Drużkowski    
pobierz
Różnorodność krajobrazu obszarów rolnictwa tradycyjnego. Studium geoekologiczne dla Płaskowyżu Proszowickiego.
Landscape diversity of traditional agriculture – a geoecological case study in the Proszowice Plateau.

Krystyna Towpasz, Małgorzata Kotańska    
pobierz
Zróżnicowanie szaty roślinnej na tle warunków siedliskowych i gospodarki człowieka na Płaskowyżu Proszowickim
Biodiversity of the Vegetation on the Proszowice Plateau in Relation to the Site Conditions and Human Impact.

Agata Potoniec    
pobierz
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym gminy Kamionka Wielka w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej.
Environment management in Kamionka Wielka commune based on the European Union directives.


Piotr Sadowski    
pobierz
Przyrodnicze bariery zrównoważonego rozwoju gminy Pcim.
Natural Barriers of Sustainable Development of the Pcim Commune.

Małgorzata Dygoń    
pobierz
Możliwości zrównoważonego rozwoju gminy Sękowa w oparciu o zasoby środowiska przyrodniczego
Possibilities for a sustainable development of the Sękowa commune on the basis of the natural environment resources

Bogusława Baran-Zgłobicka, Wojciech Zgłobicki    
pobierz
Potencjał turystyczny Podgórza Rzeszowskiego na przykładzie wsi Markowa.
Touristic potential of the Rzeszów Foothills on the example of the Markowa village.


Piotr Sadowski    
pobierz
Renaturalizacja środowiska a wybrane walory krajobrazowe wschodniej części Beskidu Średniego.
Renaturalization of the Environment and Selected Landscape Values in the Eastern Part of Beskid Średni Mountains.


Wioletta Kałamucka, Artur Nieścior    
pobierz
Studium zieleni Nałęczowa.
Study on Nałęczów Green Areas.


Wojciech Oleś, Sławomir Pytel, Ojmahmad Rahmonov     
pobierz
Rozwój społeczno-ekologiczny obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński u progu integracji ze strukturami Unii Europejskiej.
Social-ecological development of the Euroregion “Śląsk Cieszyński” on the verge of integration within European Union structures.


Barbara Radwanek-Bąk, Robert Patorski     
pobierz
Możliwości i ograniczenia wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych na składowiska odpadów.


Autorzy tomu – lista adresowa    
pobierz
Contributing authors – adresses

 

 

 

© by PAEK 2006