Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 14
ISBN 83-7144-6-586-9
rok wydania: 2004


PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU – PODSTAWY TEORETYCZNE
PATCHES AND CORRIDORS AS A LANDSCAPE ELEMENTS – ADVENTAGES AND LIMITATIONS OF THE CONCEPT
red. Agata Cieszewska, Wydawnictwo SGGW.

 

  Summaries are available at the end of each papers


PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - PODSTAWY TEORETYCZNE

Agata Cieszewska   pobierz
Model płatów i korytarzy – dyskusja pojęć
Patch-corridor-matrix model – discussion terminology

Andrzej Richling   pobierz
Systemy przyrodniczego podziału przestrzeni
Systems of environmental space division

Roman Andrzejewski, Tadeusz J. Chmielewski   pobierz
Zarys teorii struktury i funkcjonowania przestrzeni
Structure and function of natural environment – theory sketch

Lech Ryszkowski   pobierz
Krajobrazy rolnicze w koncepcji, trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczeństw
Agricultural landscapes in sustainable development concept

Jerzy Solon   pobierz
Wykorzystanie koncepcji potencjałów krajobrazowych dla konstrukcji modelu płatów i korytarzy dla celów planistycznych i ocenowych w różnych skalach przestrzennych
The concept of landscape potentials and its application for the landscape connectivity evaluation

 

GŁÓWNE KIERUNKI ZASTOSOWAŃ KONCEPCJI PŁATÓW I KORYTARZY

Maciej Pietrzak   pobierz
Matryce, płaty, korytarze jako operacyjne jednostki terytorialne – możliwości i ograniczenia
Matrix, patches and corridors as operational territorial units – possibilities and limitation

Maciej Przewoźniak   pobierz
Płaty i korytarze ekologiczne w strukturze miasta - teoria i praktyka
Patches and corridors in townscape structure – theory and practice

Barbara Szulczewska   pobierz
Planowanie przestrzenne jako instrument realizacji sieci ekologicznych – między teorią a praktyką
Spatial planing as an instrument of ecological networks implementation: in between the theory and practice

Przemysław Wolski   czasowo niedostępny
Projektowania połączeń krajobrazowych o funkcjach biologicznych
Design of landscape linkages for biological functioning

 

Zastosowanie koncepcji płatów i korytarzy na wybranych przykładach

Stefanka Hadzi Pecova    pobierz
Main aspects of patches and corridors concept in spatial planning of Macedonia

Jarosław Czochański    pobierz
Koncepcja zachowania sieci ekologicznej województwa pomorskiego jako podstawy rozwoju przestrzennego regionu
The concept on preservation of the ecological network in the Pomeranian Region as a fundament for regional spatial development

Barbara Korwel, Mariusz Kistowski     pobierz
Struktura krajobrazu terenów młodoglacjalnych w ujęciu koncepcji matryc, płatów i korytarzy – studium metodologiczne na przykładzie centralnej części Pojezierza Kaszubskiego
Young-glacjal landscape structure according to concept of matrix, patches and corridors – methodological studium for central part of Kashubian Lakeland

Jolanta Kijowska, Alina Zajadacz    pobierz
Problemy identyfikacji płatów i korytarzy ekologicznych w gminie Rokietnica, Województwo Wielkopolskie)
Identification of ecological patches and corridors in the commune of Rokietnica
(the Wielkopolska Province)

Iwona Markuszewska    pobierz
Zastosowanie modelu płatów i korytarzy w aspekcie zmian elementów krajobrazu rolniczego
The use of the “patches and corridors” model seen from the aspect of changes
in agricultural landscape

Renata Giedych, Agata Cieszewska    pobierz
Możliwości i ograniczenia zastosowania koncepcji płatów i korytarzy do kształtowania
struktury krajobrazu w planowaniu miejscowym
Patch-corridor-matrix model application in local planning - possibilities and delimitations

Stanisław Krysiak    pobierz
Formy dolinne Polski środkowej jako korytarze epizodycznego, okresowego i stałego dopływu wód
River valleys of Central Poland as corridors of episodic, seasonal and perennial water flow

Stanisław Krysiak    pobierz
Tereny nadpiliczne w strefie przejściowej nizin i wyżyn środkowej Polski w świetle koncepcji płatów i korytarzy oraz w ujęciu geokompleksów częściowych
The middle Pilica river basin in a transitional zone between low lands and uplands of Central Poland - the comparison of matrix-patch-corridor model and partial geocomplex approaches

Krzysztof Badora, Arkadiusz Nowak    pobierz
Struktura przestrzenna krajobrazu korytarz ekologicznego doliny Odry w zachodniej części województwa opolskiego
Landscape spatial structure of Odra valley ecological corridor in the west side of the Opole region

Krystyna German    pobierz
Zastosowanie koncepcji płatów i korytarzy do analizy funkcjonalnej krajobrazu wyżynnego
Use of Patch and Corridor Concept to Upland Landscape Functional Analysis

Jarosław Balon    pobierz
O trudnościach zastosowania koncepcji płatów i korytarzy w obszarze wysokogórskim
Application of patches and corridors concept, high mountain studies

Tadeusz J. Chmielewski    pobierz
Doliny rzeczne jako korytarze przemieszczania się zanieczyszczeń
River Valleys as a zones of acumulation of environmental contamination and the corridors
of pollutant movement in landscape

Marek Ostrowski    pobierz
Struktura i funkcja jako kryteria wyróżniania korytarzy w środowisku
Structure and function as criteria for the distinguishing of corridors in the environment

Jadwiga Barga-Więcławska   czasowo niedostępne
Ochrona zabytkowych ruin w obrębie płatów szansą ochrony malakofauny i rekonstrukcji zmian krajobrazu
Antique Ruins within „Patches” as the Prospects for Malacofauna Protection - Remarks on the Łysogóry Culture Landscape Ecology

Aleksandra Kowalczyk    pobierz
Zastosowanie modelu płatów i korytarzy do waloryzacji krajobrazów do wypoczynku 
Patch-corrido-matrix model application to natural environment evaluation
for recreational needs

Sylwia Kulczyk    pobierz
Korytarze i ich granice
Corridors and their’s borders

Marek Ostrowski    pobierz
Krajobraz w ujęciu informacji krajobrazowej
Landscape in expression of the image information

Krzysztof Wojciechowski    pobierz
Wdrażanie idei korytarzy ekologicznych
Implementation of ecological corridors concept

Autorzy tomu     pobierz
Authors mailing list 

 

 

© by PAEK 2006