Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 17 tom 1
ISBN
83-89502-17-8
rok wydania: 2006

REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO- KRAJOBRAZOWE
Część I

1. Badania nad krajobrazem
2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych


REGIONAL LANDSCAPE-ECOLOGICAL STUDIES
Part 1

1. Landscape studies
2. Structure and functioning of environmental system

Komitet Redakcyjny/Editorial Board:
Andrzej Richling,
Barbara Stojek, Małgorzata Strzyż
Iwona Szumacher, Anna Świercz

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Instytut Geografii, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Spis treści oraz wstęp   pobierz
Table of contents and IntroductionBADANIA NAD KRAJOBRAZEM 
Landscape studies 

Andrzej Richling    pobierz  
Badania nad georóżnorodnością Ponidzia Pińczowskiego 
Geodiversity investigation in the Pińczów region

Jerzy Solon     pobierz
Okolice Pińczowa jako poligon dla długookresowych badań krajobrazu. Wybrane rezultaty prac Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 
The Pińczów vicinity as an area for a long­term landscape studies. Chosen results of projects conducted by the Institute of Geography and Spatial Organisation of the Polish Academy of Sciences 

Marek Degórski     pobierz
Podstawy teoretyczne systemowego ujęcia badań oerodowiska przyrodniczego i geograficznego oraz ich znaczenie dla rozwiązań aplikacyjnych 
Theoretical assumption of system's understanding of environmental study and its 
meaning for practical solutions

Anna Majchrowska     pobierz
Europejska Konwencja Krajobrazowa impulsem dla badań interdyscyplinarnych 
The European Landscape Convention -- the impulse for interdisciplinary study 

 
Marian Drużkowski
    pobierz
Krajobrazy Polski (koncepcja badań ekologiczno­krajobrazowych) 
Landscapes of Poland (conception of landscape­ecological research) 

Jean­Claude Wieber     pobierz
Landscape as information source for studies of connections between nature and societies 
Krajobraz jako Źródło informacji w badaniach związków między naturą a społeczeństwem 

Kirill N. Dyakonov, Andrey I. Beliakov     pobierz
Interaction between structural, evolutional and functional directions in landscape studies 
Relacje pomiędzy strukturalnymi, ewolucyjnymi i funkcjonalnymi kierunkami studiów 
krajobrazowych 

Jerzy Solon, Ewa Roo­Zielińska, Marek Degórski     pobierz
Związki między rooelinnooecią a glebą w zależnooeci od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa) 
Landscape structure modeling based on land­use and Vegetation­Soil relationship (Młodzawy near Pińczów case study) 

Jarosław Balon     pobierz
Stability of the natural environment as a subject of geoecological research 
Stabilnooeć oerodowiska przyrodniczego jako przedmiot badań geoekologii 

Maciej Pietrzak     pobierz
Struktura krajobrazu oerodkowej Wielkopolski -- eksperyment kartograficzny II 
Landscape structure of the central Wielkopolska (Great Poland) - cartographical experiment II 

Tomasz Zapała     pobierz
Struktura pionowa fragmentu Bramy Krakowskiej w okolicach Kamienia 
The vertical landscape structure of the Cracow Gate area near Kamień 

Krzysztof Badora     pobierz
Ocena statusu krajobrazu jako podstawa jego ochrony na przykładzie krajobrazów kemów i ozów Niziny OEląskiej 
Assessment of the status of the landscape as the basis for its conservation, on the example of kame and esker landscapes of the Silesia Lowland 

Sylwia Horska­Schwarz     pobierz
Specyfika warunków glebowo­siedliskowych dolin rzecznych jako wynik obiegu wody w poszczególnych morfohydrolitotopach - na przykładzie fragmentów doliny Odry 
The specificity of soil and biotopic conditions of the rivers valleys as a result of the water circulation inside individual morfohydrolitotops - on the example of the Odra valley fragments 

Sylwia Horska­Schwarz     pobierz
Ewolucja starorzeczy jako przejaw starzenia się geokompleksów dolinnych w oparciu o powierzchnie testowe doliny Odry Oława -- Wrocław 
The evolution of the old riverbeds as a symptom of ageing of the valley geocomplexes (example of the test areas from Odra river valley) 

Bronisław Janiec, Bożenna Czarnecka     pobierz
Chronostruktura krajobrazu przełomów rzecznych południowej strefy krawędzi Roztocza Tomaszowskiego 
The landscape chronostructure of the river breaks in the southern escarpment zone of the 
Tomaszów Roztocze 

Bożenna Czarnecka, Bronisław Janiec     pobierz
Krajobrazy rooelinne jako wyraz naturalnych i antropogenicznych przemian środowiska małych dolin rzecznych Roztocza 
Vegetation landscapes versus natural and anthropogenic changes of environment in small river valleys of the Roztocze 

Jerzy Nita     pobierz
Rola wizualizacji obiektów strukturalnych w badaniach krajobrazowych na przykładzie rejonu chęcińskiego 
The role of visualization of structural objects in landscape research. Example of the 
Chęciny region
 

Ihor Kozak, Grzegorz Potaczała     pobierz
FORKOME -- model komputerowy i jego zastosowania do prognozowania zmian krajobrazów leśych 
The FORKOMEmodel and its applications in prognosis of the forest landscape changes 

 

STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW PRZYRODNICZYCH
Structure and functioning of environmental systems 

Joanna Plit      pobierz
Analiza historyczna jako Źródło informacji o środowisku przyrodniczym 
Historical analysis as a source of information on natural environment 

Rafał Kot      pobierz
Problem okreoelenia georóżnorodnśeci na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły 
The problem of definition of the geodiversity on the example of the Fordon part of the lower Vistula valley 

Stanisław Krysiak      pobierz
Wpływ peryglacjalnych utworów pokrywowych na potencjał siedliskowych geokompleksów świetle wyników badań agrofizycznych 
The influence of periglacial cover deposits on geocomplexes habitat potential in the light of agrophysics research 

Tomasz Grabowski, Andrzej Harasimiuk      pobierz
Różnorodnooeć układów glebowo­rooelinnych w okolicach Pińczowa uwarunkowana zmiennością pokryw piaszczystych
Diversity of plant­soil systems near Pińczów as a result of variability of sandy covers 

Rafał Kozłowski      pobierz
Ilościowa transformacja opadów atmosferycznych w drzewostanie jodłowo­bukowym w latach hydrologicznych 2000--2004 
Quantity transformation of precipitations in fir­beech forest stands in hydrological years 2000­2004

Wojciech Maciejowski, Andrzej Kacprzak      pobierz        pobierz tabelę
Influence of selected soil properties on the structures of beetle assemblages in the southern part of the Kraków­Częstochowa Upland 
Wpływ wybranych cech gleby na strukturę zgrupowań chrząszczy w południowej 
częoeci Wyżyny Krakowsko­Częstochowskiej 

Bohdan Mucha      pobierz
Badania na stacji terenowej Wydziału Geografii Uniwersytetu Lwowskiego na Roztoczu Południowym 
The investigation at the Geographical Station of LvovUniversity in the Southern Roztocze 

Jerzy Boryczka, Maria Stopa­Boryczka      pobierz
Zmiany klimatu Polski wXIX--XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem Wyżyny Małopolskiej 
Changes in the Poland's climate during 19 th -- 21 th centuries with particular consideration 
of Małopolska Upland 

Elwira Żmudzka      pobierz
Warunki topoklimatyczne Ponidzia Pińczowskiego -- teoretyczne, metody­ 
czne i praktyczne aspekty badań 
Topoclimatological conditions of the Ponidzie Pińczowskie -- theoretical, methodical 
and practical aspects of research 

Krzysztof Jarzyna      pobierz
Metody okreoelania warunków dyspersji zanieczyszczeń powietrza oraz 
przykłady ich zastosowania 
Methods of determination of air pollution dispersion and examples of its application 

Katarzyna Pietras      pobierz
Zróżnicowanie klimatu lokalnego na Diablej Górze w Puszczy Boreckiej 
Differentiation of the local climate of Diabla Góra in the Borecka Forest 

Maria Baścik, Wojciech Chełmicki      pobierz
Interdyscyplinarne badania Źródeł 
Interdisciplinary research of springs 

Janusz Łach       pobierz
Rola Pieszyckiego Potoku w kształtowaniu krajobrazu strefy krawędziowej Sudetów i jego wpływu na rozwój przestrzenny Pieszyc 
The role of the Pieszycki Stream in forming the landscape of the Sudetic Marginal Fault 
zone and its influence on the spatial development of Pieszyce 

Matthias Röder       pobierz
Flood mitigation strategies - demands and reality demonstrated by a case study of the Müglitz catchment (Eastern Ore Mountains) 
Strategie łagodzenia powodzi - wymagania i rzeczywistość. Na przykładzie studium 
zlewni Müglitz (Rudawy Wschodnie) 

Roman Cieśliński       pobierz
Stosunki wodne rezerwatu ''Jezioro Modła'' 
Water conditions of the ''Jezioro Modła'' reserve 

Tadeusz Ciupa       pobierz
Temperatura wód i występowanie zjawisk lodowych na rzekach odwadniających zlewnie o różnym sposobie użytkowania na przykładzie Silnicy i Sufragańca (Góry Świętokrzyskie) 
Temperature of waters and icing phenomena in the rivers. Draining river catchments of 
Silnica and Sufraganiec (the Świętokrzyskie Mountains) 

Jacek Różkowski, Viaczesław Andrejczuk, Marian Pulina , Anna Chwalik       pobierz
Geogeniczne uwarunkowania formowania się składu chemicznego wód podziemnych w obszarze występowania krasu gipsowego Niecki Nidziańskiej 
Geogenic factors influencing groundwater chemistry in the area of gypsum occurence in 
the Nida Basin 

Tadeusz Grądziel, Grzegorz Janicki, Tomasz Furtak, Irena A. Pidek, Jan Rodzik       pobierz
Ocena stopnia naturalności i kierunków przekształceń roślinności w oparciu o metody: fitosocjologiczną i krajobrazową (na przykładzie wsi Guciów na Roztoczu OErodkowym) 
Estimation of the naturality degree and transformation directions of the vegetation based on phytosociological and landscape methods (based on example from the village of 
Guciów -- Central Roztocze) 

Piotr Sikorski, Marek Wierzba, Czesław Wysocki, Ryszard Pawlicki       pobierz
Długoterminowe zmiany roślinności w dolinie rzeki Blankowa -- problemy w ocenie skutecznooeci jej ochrony 
Long­term vegetation change in the riparian landscape of the Blankowa river. Chosen problems of the vegetation protection 

Bożena Łuszczyńska       pobierz
Zróżnicowanie muraw kserotermicznych na Ponidziu ze szczególnym uwzględnieniem zespołów ze związku Festuco­Stipion 
Diversity of xerothermic grassland communities in selected mesoregions of the Nida Basin with particular reference to associations of Festuco­Stipion alliance 

Anna Świercz       pobierz
Przegląd stanowisk wybranych gatunków z rodziny Orchideaceae w sąsiedztwie cementowni regionu świętokrzyskiego 
Review of habitats of species with Orchideaceae in the cement mills in the 
Świętokrzyski region 

Grażyna Kidawska       pobierz
Wpływ wybranych czynników antropogenicznych na rozmieszczenie stanowisk powojnika pnącego (Clematis vitalba L.) we Wrocławiu 
Influence of anthropogenic factors on the distribution of the traveller's joy (Clematis vitalba L.) in Wrocław 

Magdalena Szymura, Karol Wolski       pobierz
Zmiany krajobrazu pod wpływem ekspansywnych bylin północnoamerykańskich z rodzaju 
Solidago L. 
Landscape transformation in the influence of expansive North Americans perennial 
from Solidago L. genus. 

Elżbieta Janowska       pobierz
Równowaga jonowa roślin zielnych Puszczy Kampinoskiej jako biowskaźnik stanu środowiska 
Herbaceous plants ionic balance in the Kampinos Forest as a bioindicator of environment state 

Henryk Janukowicz       pobierz
Zawartość chlorofilu w glonach planktonowych jako element monitoringu wód Zalewu Szczecińskiego 
Content of chlorophyll as an element in phytoplankton of the water monitoring Szczecin 
Lagoon 

Agnieszka Salasa       pobierz
Charakterystyka uwarunkowań termicznych w okresie astronomicznego lata na stanowisku omiega górskiego (Doronicum austriacum Jacq.) w dolinie Białej Przemszy 
The description of the thermal conditioning of Doronicum austriacum Jacq. in the Biała 
Przemsza valley in the period of astronomical summer 

Ewa Machnicka       pobierz
Monitoring biegaczowatych Coleoptera występujących na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego -- stanowisko badawcze w lesie wyżynnym w okolicy Huciska 
Monitoring of Coleoptera in the Świętokrzyski National Park. Research location in the 
upland forest in the neighborhood of Hucisko village 

Zdzisław M. Migaszewski       pobierz
Badania geochemiczne w ocenie stanu środowiska na wybranych przykładach z Gór Świętokrzyskich 
Geochemical studies in the environmental quality assessment based on the selected 
examples from the Świętokrzyskie Mountains (south­central Poland) 

Agnieszka Gałuszka  
    pobierz
Metody określania tła geochemicznego w badaniach środowiska przyrodniczego 
Methods of determining geochemical background in environmental studies 

Wojciech Zgłobicki, Marta Ziółek       pobierz
Wybrane metody geochemiczne w badaniach środowiska 
Selected geochemical methods in environmental studies 

Barbara Stojek       pobierz
Zmiany zawartości materii organicznej w glebach użytków rolnych w okolicach Płocka
The changes of organic carbon contents in soil of rural areas in the surroundings of Płock 

  

 

© by PAEK 2008