Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 17
ISBN 83-921524-2-5
rok wydania: 2005

STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU
THE SPATIAL – FUNCTIONAL STRUCTURE OF LANDSCAPE

red. Adolf Szponar, Sylwia Horska – Schwarz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2005

 

  Summaries are available at the end of each paper

Spis treści/Contents    pobierz

 

Wprowadzenie/Introduction (in Polish)

Andrzej Richling  
pobierz
Z problematyki przyrodniczego podziału przestrzeni

 

Cześć I   Zagadnienia metodyczne i metodologiczne
Part I  Methodology issues


Zbigniew Borkowski   pobierz
Filozoficzne i socjologiczne uwarunkowania kształtowania fizjonomii krajobrazu
Philosophical and sociological conditions of landscape physiognomy forming


T.J. Chmielewski, T. Mieczan, M. Kolejko, M. Tarnowska – Kukuryk    pobierz
Problemy odwzorowania struktury przestrzennej i funkcjonowania krajobrazów hydrogenicznych
Problems with modeling of hydrogenic landscape spatial structure and function


Marian Drużkowski    pobierz
Kartograficzne i teledetekcyjne dane i metadane w badaniach nad krajobrazem
Cartographical and remote sensing data and metadata in the landscape studies


Gregory Isachenko    pobierz
Studies of landscape dynamics in North - Western Russia: basic results and environmental
applications

Sylwia Kulczyk    pobierz
Waloryzacja przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem systemu „Green Map”
Valorisation of urban space using Green Map System


Mariusz Kistowski   
pobierz
Przeglad wybranych podejsc metodycznych w zakresie wpływu antropopresji na srodowisko
przyrodnicze
Reviev of chosen methods of analysis and assessment of human environmental impacts (particularly
concerning land use)

Urszula Myga – Piatek   
pobierz
Historia, metody i zródła badan krajobrazów kulturowych
History, methods and resources of cultural landscapes research


Anna Paprzycka  
pobierz
Kryteria typologii i oceny krajobrazu kulturowego
Criteria of Typology and Evaluation of the Cultural Landscape


Adolf Szponar 
   pobierz
Facja jako podstawowa jednostka w układzie hierarchicznym geokompleksu krajobrazowego
Facia as a basic unit of landscape geocomplex

 

Część II   Dynamika, funkcjonowanie i rozwój krajobrazu
Part II Dynamic, functioning and development of the landscape

 

J. Balon, W. Maciejowski  
pobierz
Wpływ huraganowego wiatru z dnia 19 listopada 2004 na krajobraz południowego skłonu
Tatr
The influence of force wind from 19th november 2004 on the landscape of southern Tatra
mountain slopes

Jerzy Bieroński   
pobierz
Zbiorniki małej retencji, problemy funkcjonowania
Small retention ponds and reservoirs – the problems of functioning


Sylwia Horska – Schwarz   
pobierz
Modele struktury przestrzenno – funkcjonalnej wyspy Wolin
The spatial – functional models of the Wolin Island

Sylwia Horska – Schwarz  
pobierz
Zmiany warunków glebowo – wilgotnościowych fragmentów doliny Odry
Changes of soils and moist conditions fragment of the Odra Valley


Barbara Korwel – Lejkowska  
pobierz
Próba oceny przemian struktury krajobrazu gminy Pruszcz Gdański w latach 1985-2000 w
świetle uwarunkowań przyrodniczych
An attempt at estimation of changes in intensity of buildings in the Pruszcz Gdanski commune from 1985 to 2000 in the aspect of environmental conditions

Agnieszka Latocha   
pobierz
Rozwój krajobrazu Sudetów Kłodzkich w czasach historycznych
Landscape development in the Klodzkie Sudetes in the historical times


A. Szponar, E. Bylinska, S. Horska – Schwarz  
pobierz
Deforestacja Masywu Snieżnika (Sudety Wschodnie)
Deforestation of Snieżnik Massive in Sudety Mts.


A. Szponar, S. Horska – Schwarz   
pobierz
Zmiany właściwości fizyczno – chemicznych gleb fragmentu doliny Białej Lądeckiej (odcinek
źródliskowy) jako główna przyczyna destrukcji ekosystemów leśnych
Changes of the physical and chemical soils features of the fragment of Biala Ladecka valley
(spring section) as the main reason of the forest ecosystems destructionCzęść III    Wybrane problemy struktury i zagospodarowania krajobrazu
Part III  Landscape structure and spatial planning

Krzysztof Badora    pobierz
Struktura krajobrazów delt rzecznych na Opolszczyźnie i ich znaczenie w regionalnym
systemie ochrony przyrody
Structure of landscapes of river inland deltas in the Opole region and their importance in the
regional system of nature conservation

Jarosław Balon
pobierz
Miejsce i rola kościołów w krajobrazie polskiego Podtatrza
The place and role of churches in the landscape of Polish Podtatrze region

Jerzy Bieroński
pobierz
Problem zieleni urządzonej w pasach drogowych w Polsce
The problem of roadside vegetated strips in Poland


Paweł Binkiewicz 
pobierz
Infrastruktura kolejowa a krajobraz na wybranych przykładach Dolnego Slaska
Railway infrastructure and the landscape on the basis of selected examples from Lower
Silesia


Roman Cieślinski 
  pobierz
Wpływ antropopresji na charakter przemian wybranego cieku (Potoku Oliwskiego)
aglomeracji gdanskiej
The man’s influence on character of alternatively of chosen water - course of Gdansk
agglomeration

Mojmír Hrádek   
pobierz
Changes in the channels and floodplains of Sudetic rivers in the Morava river basin after the
flood in july 1997


Janusz Kida, Zdzisław Jary   
pobierz
Krajobrazy lessowe południowo – zachodniej Polski
The loess landscapes in the south – west of Poland


Grażyna Kidawska   
pobierz
Wpływ zjawiska miejskiej wyspy ciepła na rozmieszczenie stanowisk powojnika pnącego
(Clematis vitabla L.)
Influence of the urban heat island on distribution of traveller’s joy (Clematis vitalba L.) in
Wrocław


Bartosz Korabiewski  
pobierz
Ślady działalności antropogenicznej w środowisku wodnym w dorzeczu górnej Kwisy
The trace of human activity in water sediments in the upper Kwisa catchments


Rafał Kot   
pobierz
Ocena bioróżnorodności klimatu na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i
jej otoczenia w skali 1: 25 000
The evaluation of the climate geodiversity on the example of the Fordon part of the Lower
Vistula Valley and its environs on 1 : 25 000 scale

Alina Kowalczyk – Jusko   
pobierz
Szanse i zagrożenia zachowania różnorodnosci biologicznej na obszarach wiejskich
Opportunities and threats for diversity preserving on rural areas


Izabela Krzak   
pobierz
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych krakowskiej fabryki sody „SOLVAY”
Post-industry reclamation of Cracow Soda Industry „Solvay”


Mariusz Krzak   
pobierz
Uwarunkowania rozwoju turystycznego w dolinie wulkanów w południowym Peru
Conditions of tourist movement in the Valley of the Volcanoes in Southern Peru


Iwona Szumacher   
pobierz
Parki miejskie jako obiekt badań krajobrazowych
Urban parks as an object of landscape researches  

 

 

© by PAEK 2006