Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 19
ISBN 978-83-7531-005-4
rok wydania: 2007

WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT IN PHYSICAL PLANNING

red. Mariusz Kistowski i Barbara Korwel-Lejkowska, Uniwersytet Gdański

Ze względów technicznych możliwe było udostępnienie wyłącznie w formie skanowanej wersji tomu papierowego.

UWAGA! 
Pliki artykułów są większe niż 3,5 MB. Nie zaleca się otwierania bezpośrednio w przeglądarce. Proszę ustawić kursor na tekst
pobierz/download a następnie nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać opcję "Zapisz jako".

NOTE! 
The files are larger then 3,5 MB. It is recommended do not open them directly in web browser (it's time consuming). Please put the cursor on the pobierz/download text, click on the right mouse button and choose  "Save As".

 
 
Summaries are available at the end of each paper

 

Spis treści i przedmowa
Contents and preface 
pobierz/download


Część I 
Podstawy teoretyczne-metodologiczne

Part I
Theoretical & methodological backgrounds

Mariusz Kistowski
    pobierz/download
Perspektywy zastosowania nauk geograficznych w gospodarce przestrzennej
w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego
The prospects of geographical sciences application in spatial management in the light of sustainable development concept

Jarosław Balon
    pobierz/download
Unifikacja typów geokompleksów w skali kraju podstawą waloryzacji krajobrazu
Unification of geocomplex types on a national scale – a basis for landscape assessment

Zbigniew Borkowski
    pobierz/download
Metodologiczne podstawy kształtowania ładu przestrzennego w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego
Methodological basis of forming spatial order according to conception of sustainable development

Sebastian Bernat
    pobierz/download
Projektowanie akustyczne w planowaniu przestrzennym
Soundscape design in physical planning

Wioletta Kałamucka
    pobierz/download
Przydatność wskaźników jakości życia w ocenach warunków życia na potrzeby planowania przestrzennego
Usefulness of indicators of quality of life in living condition assessment to spatial planning


Część II
Metody waloryzacji środowiska w planowaniu przestrzennym

Part II
Methods of environmental assessment in physical planning


Sylwia Bródka, Andrzej Macias
    pobierz/download
Etapy oceny środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w procesie planistycznym
Stages in the assessment of the natural environment and their significance in the planning process

Katarzyna Fagiewicz, Lidia Poniży
    pobierz/download
Waloryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniach ekofizjograficznych
Evaluation of the natural environment in eco-physiographic studies

Krzysztof Badora
    pobierz/download
Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa wsi Żużela i jej zastosowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Nature and landscape evaluation of Żużela village for elaboration of local spatial plan

Urszula Myga-Piątek
    pobierz/download
Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych 
Criteria and methods of assessment of cultural landscape in the process of spatial planning against the existing legal procedures

Jerzy Nita
    pobierz/download
Waloryzacja budowy geologicznej dla potrzeb zachowania georóżnorodności
The assessment of the geological formation for needs of keeping geo-diversity

Barbara Bożętka
    pobierz/download
Wybrane problemy waloryzacji zadrzewień i zakrzewień obszarów rolnych
Some issues concerning evaluation of trees and bushes in farming landscapes

Anna Fogel, Piotr Fogel
    pobierz/download
Możliwość wykorzystania w Polsce europejskich wskaźników zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym na szczeblu lokalnym
Possibilities of implementing European indicators of sustainable development in spatial planning on local level in Poland


Część III
Przykłady badań relacji człowiek – środowisko w planowaniu przestrzennym

Part III
The examples of studies on man – environment relations in physical planning


Agata Ćwik
    pobierz/download
Znaczenie opinii mieszkańców i opracowań specjalistów w planowaniu rozwoju gminy
The role of opinions of local society and experts' elaborations in planning of the commune's development

Jolanta Kijowska, Andrzej Kijowski
    pobierz/download
Najwyższe walory środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy Rokietnica a proces planowania i zagospodarowania przestrzennego
The highest values of natural and cultural environment of Rokietnica commune and a process of spatial planning and development

Witold Wołoszyn, Tomasz Furtak
    pobierz/download
Ocena środowiskowa projektu programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim
Environmental Assessment of the Programme Proposal for Renewable Energy Sources Development in the Lublin Region

Bogusława Baran-Zgłobicka
    pobierz/download
Rola wybranych uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzennym na przykładzie zlewni Opatówki
The role of selected natural conditionings in spatial management on the example of Opatówka catchment

Agnieszka Flis
    pobierz/download
Struktura przyrodnicza a funkcje krajobrazu środkowej części Pojezierza Bytowskiego (gmina Miastko)
The proposal of adaptation of the landscape function according to the natural structure of the central part of Bytów Lakeland (Miastko Municipality)

Sylwia Kulczyk
    pobierz/download
Potencjał rekreacyjny a zmiany krajobrazu w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie Wilanowa
Landscape's recreational potential and landscape changes within suburban zone of Warsaw – an example of Wilanów

Jarosław Czochański
    pobierz/download
Dezintegracja przestrzenna w rozwoju obszaru metropolii trójmiejskiej 
Spatial disorganisation in the Tricity Metropolitan Area development

Katarzyna Jereczek-Korzeniewska
    pobierz/download
Hydromorfologiczna waloryzacja cieków odwadniających Wysoczyznę Gdańską (na przykładzie Potoku Oliwskiego)
Hydromorphological evaluation of the streams draining Gdańsk Plateau (on the example of the Oliwski Stream)

Wojciech Staszek
    pobierz/download
Przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania turystycznego rejonu Męcikału na Równinie Charzykowskiej
Natural environmental conditions of Męcikał area (Charzykowska Plain) as a factor of tourism development

Paweł Binkiewicz
    pobierz/download
Budowa i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych jako elementy wpływające na intensywność oddziaływania na środowisko
Construction and exploitation of a landfill of municipal wastes as elements affecting the intensity of influence on the environment


Część IV
Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym

Part IV
The nature conservation in physical planning


Zbigniew Osadowski
    pobierz/download
Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin – Szczecinek
Ecological approach to planning the S11 express road in the Koszalin – Szczecinek section

Agata Cieszewska, Renata Giedych
    pobierz/download
Metoda kształtowania stref funkcjonalne przestrzennych jako instrument ochrony walorów przyrodniczych na przykładzie planu ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
Problems of nature values protection in Warsaw Metropolitan Area – Chojnowski Landscape Park case study

Marek Stachurski, Andrzej Misztal, Ryszard Kostuch
    pobierz/download
Walory przyrodnicze rezerwatu krajobrazowego „Sobków" na Płaskowyżu Jędrzejewskim
Natural values of the Sobków reserve in the area of Jędrzejów Upland


Część V
Zastosowanie systemów informacji geograficznej w waloryzacji środowiska przyrodniczego
 
Part V
The application of Geographical Information Systems in environmental assessmentLech Kaczmarek, Beata Medyńska-Gulij
    pobierz/download
Przetwarzanie baz danych źródłowych w celach ochrony środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym
Source database conversion in spatial planning optimal for environment protection

Jerzy Nita, Tomasz Giętkowski
    pobierz/download
Możliwości wykorzystania Numerycznych Modeli Powierzchni w planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska przyrodniczego
Use of Digital Surface Model for physical planning and environmental protection

Witold Warcholik, Małgorzata Dygoń
    pobierz/download
Cyfrowe modele zmian środowiska w planowaniu wybranych form zagospodarowania przestrzennego polskiej i słowackiej części Beskidu Niskiego
Digital models of environmental changes in the planning of selected forms of human's activities the Polish and Slovakian Beskid Niski Mountains

Renata Graf
    pobierz/download
Ocena podatności płytkich wód podziemnych na zanieczyszczenia jako podstawa działań ochronnych w zlewni
Assessment of the susceptibility of shallow -lying groundwater to pollution as a basis for protective measures in a catchment

Autorzy tomu – lista adresowa
    pobierz/download
Contributors – adresses

 

 

 

© by PAEK 2006