Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 20
ISBN ISBN 978-83-89502-13-1
rok wydania: 2008

Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i Praktyka.
Landscape classification. Theory and practice.

red. Jerzy Lechnio, Sylwia Kulczyk, Ewa Malinowska, Iwona Szumacher


 
Summaries are available at the end of each paper

 

Spis treści i przedmowa
Contents and preface 
pobierz/download


ARTYKUŁY
ARTICLES


Olaf Bastian
    pobierz/download
Landscape classification – between fact and fiction

Katarzyna Ostaszewska
    pobierz/download
Fizycznogeograficzne i geochemiczne klasyfikacje krajobrazu
Physicogeographical and geochemical landscape classifications

Jerzy Solon
    pobierz/download
Przegląd wybranych poclejść do typologii krajobrazu

The review of chosen approaches to landscape typology

Galina Martsinkevich
    pobierz/download
Classification of landscape diversity as a source of the qualitative and quantitative information

Jan Ot'ahel', Jan Feranec, Juraj Betak, Karol Husar, Monika Kopecks
    pobierz/download
Landscape changes: analysis and classification

Jürgen H. Breuste
    pobierz/download
Urban ecosystem classification - land use based information for modelling, comparision and management

Jaromir Kolejka, Zdenek Lipsky
    pobierz/download
Landscape mapping and typology in the Czech Republic

Anatolij Melnyk
    pobierz/download
Klasyfikacja geokompleks6w Karpat Ukraińskich
The classification of geocomplexes of Ukrainian Carpatians 

Pavel Zhoomar
    pobierz/download
Classification of technogenic landscapes

Grzegorz Janicki, Jan Rodzik, Andrzej Tyc
    pobierz/download
Zastosowanie kryterium litologicznego w typologii krajobrazu naturalnego VVyżyn Polskich
Application of lithological criterion into natural landscape thypology of Polish Uplands

Jerzy Solon
    pobierz/download
Typy krajobrazu kulturowego Polski
Thypes of cultural landscape of Polad

Wiaczeslaw Andrejczuk
    pobierz/download
Problemowe aspekty typologii i klasyfikacji krajobrazów krasowych
Problems of typology and classification of karst landscapes

Anna Majchrowska
    pobierz/download
Systematyzacja krajobrazu w wybranych krajach europejskich
Systematisation of landscape in European countries

Burghard Meyer, Gabor Mezösi
    pobierz/download
Landscape functional mosaics

Sylwia Kulczyk
    pobierz/download
The methodical problems of landscape classification for the purpose of ecotourism.

Andrzej Mizgajski
    pobierz/download
Zarządzanie krajobrazem jako aspekt zarządzania środowiskiem
Landscape management as the aspect of environmental management

Maciej Pietrzak
    pobierz/download
Jednostki krajobrazowe – figury czy bryły?
Landscape units – figures or blocks? 

Joannna Adamczyk
    pobierz/download
Analiza obiektowa krajobrazu metodami geomatyki – potencjał i ograniczenia
Object based landscape analysis using geomatics method – potential and limitations

Amir Haushang Ehsani, Fredrick Quiel
    pobierz/download
Artificial Neural Networks for landscape analysis of the Biosphere Reserve "Eastern
Carpathians" with Landsat ETM+ and SRTM data

Sylwia Horska-Schwarz
    pobierz/download
Landscape typology in the assessment of quality and level of pollution of the natural environment on the basis of example mouth section of selected river valleys

Rafał Kot
    pobierz/download
Problem delimitacji mikroregion6w fizycznogeograficznych w krajobrazach dolin i nizin
The problem of delimiting physical geographical microregions in valley and lowland landscapes

Tomasz Giętkowski
    pobierz/download
Problem wyznaczenia granicy regionu na przykładzie Borów Tucholskich
The attempt of delimitation regional boundaries; an example of Tuchola Forest region

Krzysztof Badora
    pobierz/download
Stan środowiska przyrodniczego a klasyfikacje krajobrazów
The condition of the environment and landscapes classifications

Bohdan Mucha
    pobierz/download
Zróżnicowanie warunków topoklimatycznych w Karpackim Przyrodniczym Parku
Narodowym

Differentiation of thopoclimate conditions in Carpathians Natural National Park

Katarzyna Kozina    pobierz/download
Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu dna doliny Pilawy na odcinku Mościsko-ujście do Bystrzycy (Przedgórze Sudeckie) - próba oceny ilościowej
Human transformation of the valley floor of the Pilawa river between Moscisko and the mouth to the Bystrzyca (the Sudetic Foreland) – the attempt of quantitative assessment

Andrzej Macias
    pobierz/download
Badania przepływów materii i energii w krajobrazie miejskim
Matter and energy flow analysis (MEFA) in urban landscape

Henryk Janukowicz
    pobierz/download
Zdegradowane grądy i łęgi z carex brizoides l. w wybranych zbiorowiskach leśnych Pomorza Zachodniego
Degradated oak-hornbeam and alder-ash associations with carex brizoides l. on the
selected forest phytocoenoses of Western Pomerania


Barbara Wycichowska
    pobierz/download
Specyfika krajobrazu wizualnego i jego klasyfikacja
Visual Landscape - its special character and classification

Sebastian Bernat
    pobierz/download
Dźwięk jako element oceny i klasyfikacji krajobrazu
Sound as element of landscape classification and evaluation
 

NOTATKI
SHORT COMMUNICATIONS


Zita Izakovičová
    pobierz/download
Integrated landscape management – basic tool for implementation of sustainable development in practice

Marcin Kozieł
    pobierz/download
Zastosowanie bazy danych CORINE Land Cover 2000 do analiz struktury krajobrazu wybranych obszarów chronionych w Polsce
Application of CORINE Land Cover 2000 database to landscape structure analysises of selected protected areas in Poland

Mieczyslaw Kunz
    pobierz/download
Digital general maps of tree stands as a basis for the creation of landscape units

Juraj Lieskovský
    pobierz/download
Classification and analyze of non forest woody vegetation in agricultural landscape

Regina Mišovičová, Zuzana Pucherová
    pobierz/download
The classification of Nitra's town contact area and selected villages in its hinterland

Milena Moyzeova
    pobierz/download
Landscape classification on the basis of the ecological and social aspects

Dusan Romportl, Tomaš Chuman, Zdeněk Lipský
    pobierz/download
New method of landscape typology in the Czech Republic

Iryna I. Schastnaya
    pobierz/download
Classification and fragmentation of natural-anthropogenic landscapes for the purposes of the balanced spatial organization of territory 

Natalia Tupitsyna
    pobierz/download
Classification of urban landscapes: the case study of Mahilew (Belarus)

Maria Zachwatowicz
    pobierz/download
Nowe elementy systemu obszarów chronionych w Polsce i ich potencjał dla zrównoważonego gospodarowania krajobrazem - próba klasyfikacji obszarów Natura 2000
New elements of the nature conservation system in Poland and their potential for sustainable landscape management- an attempt to classification of Natura 2000 sites

Františelk Petrovič, Juraj Hreško, Maria Vrábelová
    pobierz/download
Time-spatial changes of the landscape diversity in the traditional land utilisation (Tribeč Mts, West Carpathians, Slovakia)

Zuzana Miklošovičová
    pobierz/download
Multifunctional landscape evaluation of Trnava district

Irina P. Usava
    pobierz/download
Application of landscape assessment for biodiversity conservation (the case study of
Eastern Belarus Landscape Province)


Emilia Janeczko
    pobierz/download
Podstawy metodyczne oceny krajobrazu leśnego w otoczeniu szlaków komunikacyjnych
The methodical basis for the assessment of the forest landscape situated along roads

Alina Gerlée
    pobierz/download
Korytarz ekologiczny - percepcja społeczna pojęcia
Ecological corridor - public perception of the term

Karol Wojciech Chyliński, Beata Fornal-Pieniak
    pobierz/download
Walory wizualne roślinności spontanicznej na dachach poprzemysłowych budynków w Warszawie
Visual aspects of spontaneous vegetation on roofs of abandoned industrial buildings in Warsaw 

Zbigniew Borkowski
    pobierz/download
Kryteria klasyfikacji krajobrazów
Criteria of landscape classification

  

 

© by PAEK 2009