Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 21
ISBN 978-83-87414-49-2
rok wydania: 2008

STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH:
META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA


THE STRUCTURE AND FUNCTIONNING OF LANDSCAPE SYSTEMS:
META-ANALYSES, MODELS, THEORIES AND ITS APPLICATIONS

Redakcja tomu / Volume edited: Tadeusz J. Chmielewski


 
Summaries are available at the end of each paper

 

Spis treści
Table of Contents
   pobierz/download

 

CZĘŚĆ I: META-ANALIZY, SYNTEZY I NOWE KONCEPCJE
PART I: META-ANALYSES, SYNTHESES AND A NEW CONCEPTIONS


Andrzej Richling
    pobierz/download
Ekologia krajobrazu – nauka czy pole badawcze?
Landscape Ecology - the Science or the Research Field?

Maciej Pietrzak    pobierz/download
Syntezy krajobrazowe a holistyczne ujęcia krajobrazu
Landscape syntheses and holistic visions of the landscape

Jerzy Solon    pobierz/download
Koncepcja „Ecosystem Services” i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych
The „Ecosystem Services” concept and its application in landscape-ecological studies

Barbara Żarska    pobierz/download
Ochrona struktury i funkcjonowania krajobrazów szczególnie cennych przyrodniczo
Protection of the structure and functioning of especially valuable natural landscapes

Alina Drapella-Hermansdorfer    pobierz/download
Urbanizacja przyrody - przyroda w kompozycji obszarów urbanizowanych
Nature urbanization – nature in the composition of the urbanized areas

Barbara Szulczewska    pobierz/download
Ekologia krajobrazu miasta: teoria i praktyka
Urban landscape ecology: theory and practice

Mariusz Kistowski    pobierz/download
Koncepcja równowagi krajobrazu – mity i rzeczywistość
The concept of landscape sustainability – myths and reality

Tadeusz J. Chmielewski:    pobierz/download
Zmierzając ku ogólnej teorii systemów krajobrazowych
Towards the general landscape systems theory
 
 
CZĘŚĆ II: METODY I MODELE
PART II: METHODS AND MODELS

 
Tomasz Giętkowski, Maria Zachwatowicz
    pobierz/download
Klasyfikacja rzeźby w oparciu o pochodne Numerycznego Modelu Wysokości i jej potencjalne zastosowania w badaniach krajobrazowych 
Landform classification based on derivates of Digital Elevation Model and its prospective application in landscape research

Jan Niedźwiecki    pobierz/download
Próba uwzględnienia systemów stokowych w klasyfikacjitypologicznejkrajobrazu górskiego 
An attempt at including slope systems to typological classification of mountain Landscape

Jerzy Lechnio    pobierz/download
Modelowanie wybranych aspektów funkcjonowania geosystemów
Modeling of the selected aspects of geosystems functioning

Barbara Sowińska, Tadeusz J. Chmielewski    pobierz/download
Metoda delimitacji i analiza typologicznego zróżnicowania jednostek przyrodniczo – krajobrazowych Roztocza i Równiny Biłgorajskiej
The method of delimitation and analysis of typological diversity of nature landscape units in Roztocze and Biłgoraj Plain regions

Szymon Chmielewski, Danuta Urban     pobierz/download
Zastosowanie cyfrowej ortofotomapy do analizy struktury szaty roślinnej, na przykładzie rezerwatu przyrody „Trzy Jeziora”
Application of the numeric ortophotomap to plant cover structure analysis: the case of the „Three Lakes” Nature Reserve 

Edyta Regulska    pobierz/download
Ocena stanu środowiska przyrodniczego krajobrazów z zastosowaniem wskaźników faunistycznych 
Quantifying landscapes environment by means of faunistic indicators

Agnieszka Kępkowicz    pobierz/download
Analiza wizualnych form krajobrazu kulturowego z wykorzystaniem formalizacji
Visual landscapes forms analysis with taking advantage of formalization

Barbara Bożętka    pobierz/download
Koncepcja charakteru krajobrazu – między przyrodniczym a kulturowym wymiarem krajobrazu
The concept of landscape character – between natural and cultural landscape dimensions

Monika Brodzka    pobierz/download
Diachroniczna analiza krajobrazu na przykładzie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu 
Diachronic landscape analysis on the basis of Szczytnicki Park in Wrocław city
 
 
CZĘŚĆ III: PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA EKOLOGII KRAJOBRAZU
PART III: PRACTICAL APPLICATION OF LANDSCAPE ECOLOGY

 
Krzysztof Badora
    pobierz/download
Zastosowanie modelu “patch – matrix – corridor” do przebudowy regionalnego Systemu ochrony przyrody województwa opolskiego
Application of the patch – matrix – corridor model in restructuring of the regional system of nature conservation in Opole voivodeship

Agata Cieszewska    pobierz/download
Struktura przyrodnicza polskich parków krajobrazowych i problemy jej kształtowania
Ecological structure of the Polish landscape parks and problems of its modification

Renata Giedych    pobierz/download
Tendencje kształtowania struktury przyrodniczej krajobrazu w praktyce planowania miejscowego 
Tendencies in a landscape ecological structure design in the local planning practice

Tomasz Tłuszcz    pobierz/download
Granica regionalna między Niecką Nidziańską a Kotliną Sandomierską w koncepcji „matryca-płat-korytarz”
The regional boundary between Niecka Nidziańska and Kotlina Sandomierska in the “matrix-patch-corridor” model

Marcin Kozieł    pobierz/download
Zastosowanie modelu geokompleksu do oceny zmian struktury krajobrazu w dolinie Wieprza
The application of the geocomplex model to the assessment of landscape structure changes in the River Wieprz valley 

Sylwia Horska – Schwarz, Agnieszka Latocha    pobierz/download
Wpływ struktury krajobrazu na przebieg procesów erozyjnych na przykładzie aktywnego koryta Nysy Kłodzkiej, na odcinku Bystrzyca Kłodzka – Kłodzko
The influence of the landscape structure on the erosional processes, as exemplified by the active channel of Nysa Klodzka River

Stanisław Krysiak
    pobierz/download
Ekologiczne aspekty przemian użytkowania ziemi w wybranych typach krajobrazów naturalnych Polski Środkowej 
Ecological aspects of land use changes in chosen types of natural

Sylwia Horska-Schwarz, Krzysztof Spałek     pobierz/download
Charakterystyka wybranych źródeł Śląska Opolskiego
Characteristics of selected springs of Opole Silesia region

 

 

© by PAEK 2009