Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 22
ISBN 978-83-61320-11-1
rok wydania: 2008

PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MIAST


PROBLEMS OF URBAN NATURAL ENVIRONMENTS

Redakcja tomu / Volume editor: Sylwia Bródka


 
Summaries are available at the end of each paper

 

Spis treści
Table of Contents   pobierz/download

 
Marcin Gorączko    pobierz/download
Geneza i przebieg wezbrań na Wiśle w rejonie Bydgoszczy oraz ich wpływ na zagrożenie powodziowe miasta
The Vistula River floods in the Bydgoszcz Region – genesis, course and influence for hazard in the city 

Roman Cieśliński
    pobierz/download
Współczesne zmiany stosunków wodnych na terenie miasta Gdańska
Recent changes in water relationships within the area of the city of Gdańsk

Tadeusz Ciupa
    pobierz/download
Wpływ użytkowania zlewni na przestrzenne i czasowe zróżnicowanie wartości pH i stężenia tlenu w wodach rzeki Silnicy i Sufragańca (Kielce)
The impact of landuse on the spatial and temporal differentiation of pH values and concentrations of oxygen in the waters of the Silnica and Sufraganiec river (Kielce)

Adam Bartnik, Piotr Moniewski, Przemysław Tomalski
    pobierz/download
Rola naturalnych i antropogenicznych elementów obiegu wody w zlewni miejskiej (Sokołówka) i podmiejskiej (Dzierżązna)
The role of natural and anthropogenic elements in water circulation in Urban (Sokołówka) and suburban catchment (Dzierżązna)

Barbara Bożętka
    pobierz/download
Systemy zieleni miejskiej w Polsce – ewolucja i problemy kształtowania
Urban green areas systems in Poland – evolution and problems of management

Barbara Wycichowska
    pobierz/download
Przegląd działań w zakresie ochrony i kształtowania zieleni zabytkowej miasta Łodzi
A review of activities for the protection and formation of the historical greenery in Lodz

Iwona Zwierzchowska
    pobierz/download
Zróżnicowanie stopnia fragmentacji terenów zieleni w miastach Wielkopolski
Diversity of fragmentation of green areas in cities of Wielkopolska

Artur Adamczak
    pobierz/download
Miasto jako przestrzeń rozwoju spontanicznej roślinności drzewiastej
City as a space for the development of spontaneous woody vegetation

Maria Zachwatowicz, Karolina Petrović, Barbara Sudnik-Wójcikowska
    pobierz/download
The occurrence of European mistletoe under the conditions of high human impact
in the central part of Warsaw, Poland


Klaudia Borowiak, Janina Zbierska, Agnieszka E. Ławniczak, Monika Tomaszewska
    pobierz/download
Charakterystyka reakcji tytoniu szlachetnego na ozon troposferyczny na terenie miasta Poznania i okolic
Characteristics of the response of tobacco plants to tropospheric ozone in the Poznań city area and its surroundings

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher
    pobierz/download
Przestrzenne zróżnicowanie akumulacji wybranych pierwiastków w rezerwacie Las Kabacki w Warszawie
Spatial differentiation of some elements accumulation in Kabacki Forest – natural reserve in Warsaw

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher
    pobierz/download
Rola ogrodów działkowych w krajobrazie lewobrzeżnej Warszawy
Role of allotment gardens in the landscape of left-bank Warsaw

Aleksandra Turkowiak
    pobierz/download
Metoda określania podatności lasów na czynniki szkodotwórcze na przykładzie Leśnictwa Brzeziny w Nadleśnictwie Kalisz
The method of the estimation of susceptibility on effeteness in forests of Brzeziny Forest District in Kalisz Forestry Commision

Andrzej Richling
    pobierz/download
Z problematyki podziałów krajobrazowych terenów zurbanizowanych 
On the problems of landscape divisions in urban areas 

Jarosław Balon, Joanna Więcław-Michniewska
    pobierz/download
Problemy krajobrazowe miasta Wysokie Tatry na Słowacji
Landscape problems of High Tatras town in Slovakia

Adam Radzimski
    pobierz/download
Odnowa miast jako przejaw zrównoważonego rozwoju – doświadczenia Lipska
Urban renewal as a symptom of sustainable development – the experience of Leipzig

Iwona Markuszewska
    pobierz/download
Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast muzułmańskich w Maroko
The functional-spatial pattern of traditional towns in Morocco

Mariusz Kistowski
    pobierz/download
Niezrównoważony rozwój aglomeracji trójmiejskiej – problemy i perspektywy
The unsustainable development of Tricity Agglomeration – problems and perspectives

Ewa Król, Slávka Gałaś
    pobierz/download
Ocena stabilności ekologicznej krajobrazu gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój
Assessment of Landscape Ecological Stability of Busko-Zdrój spa commune

Agnieszka Flis
    pobierz/download
Struktura krajobrazów zabudowanych Słupska – próba oceny jakości przestrzeni miejskiej
The structure of developed landscape of Słupsk – an attempt of evaluation of the qualities of the urban space

Wojciech Mania, Leon Kozacki
    pobierz/download
Wpływ nowych form osiedli mieszkaniowych na system przyrodniczy miasta (na przykładzie osiedli piątkowskich w Poznaniu)
Impact of new housing estates forms on city’s environmental system (based on the example of Piątkowo estates in Poznań)

Jolanta Kijowska, Andrzej Kijowski
    pobierz/download
Zmiany układu osadniczego w strefie metropolitarnej miasta Poznania (na przykładzie gminy Rokietnica)
Changes of settlement pattern in Poznań’s metropolitan area (based on the example of Rokietnica commune)

Beata Medyńska-Gulij, Łukasz Halik
    pobierz/download
Kartowanie elementów środowiska przyrodniczego w mieście przy wykorzystaniu mapy wektorowej poziomu drugiego i techniki GPS
Charting the elements of the natural environment in town using a second level vector map and GPS technology


NOTATKI NAUKOWE – SHORT COMMUNICATIONS

Łukasz Śmielak    pobierz/download
Charakterystyka zmian przebiegu koryta rzeki Słupi w granicach miasta Słupsk – ujęcie historyczne przy wykorzystaniu narzędzi GIS
Characteristic of changes of Słupia river bed course in area of Słupsk – historical view in GIS methods

Piotr Moniewski, Małgorzata Stolarska
    pobierz/download
Wpływ przekształceń infrastruktury drogowej na podstawowe cechy fizykochemiczne wód powierzchniowych małej zlewni podmiejskiej
Impact of road infrastructure transformation on basic physical and chemical characteristics of surface waters in the small suburban catchment

Tadeusz Biernat, Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski
    pobierz/download
Wody powierzchniowe i podziemne miasta Kielce w świetle „Mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50 000”
Surface and underground waters of the city of Kielce in the light of the hydrographic map of Poland in the scale 1:50,000

Małgorzata Milecka, Iwona Brankiewicz
    pobierz/download
Radomka w Radomsku – znaczenie rzeki w strukturze miasta przemysłowego
The Radomka river in Radomsko – the significance of the river in an industrial city structure

Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak
    pobierz/download
Zagospodarowanie i użytkowanie obszarów Natura 2000 w granicach miast (na przykładzie Wrocławia i Poznania)
Management and usage of Natura 2000 sites in urban areas (on example Wrocław and Poznań)

Justyna Strzałkowska, Monika Hurba
    pobierz/download
Skuteczność ochrony środowiska przyrodniczego przestrzeni podmiejskiej na przykładzie aglomeracji Lublina
Effectiveness of environmental protection of suburban area on example of the Lublin agglomeration

Lidia Poniży
    pobierz/download
Presja urbanizacyjna i jej wpływ na zmiany przestrzennej struktury użytkowania ziemi w wybranych obszarach podmiejskich Poznania
Urbanisation pressure and its effect on the spatial structure of land use in selected suburban areas of Poznań city
 

 

© by PAEK 2010