Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 23
ISBN 978-83-88424-30-4 
rok wydania: 2009

EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE 

THE LANDSCAPE ECOLOGY – RESEARCH AND USAGE ASPECTS 

Redakcja tomu/Volume edited by: Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski 


 
Summaries are available at the end of each paper

 

Spis treści
Table of Contents
   pobierz/download

 

W poszukiwaniu syntez badawczych i utylitarnych 

Andrzej Richling
    pobierz/download
Perspektywy rozwoju ekologii krajobrazu 
Development prospects of landscape ecology

Maciej Pietrzak 
    pobierz/download
Aktualne i nieaktualne problemy ekologii krajobrazu 
Current and out-of-date problems of landscape ecology

Jerzy Solon 
    pobierz/download
O potrzebie standaryzacji badań ekologiczno-krajobrazowych dla celów praktycznych 
On the need of standardizationof landscape-ecological approaches for practical purposes

Krzysztof Badora 
    pobierz/download
O potrzebie i możliwościach przebudowy Krajowego Systemu Ochrony Krajobrazu 
About need and possibilities of reconstruction of the National Landscape Conservation System

Mariusz Kistowski 
    pobierz/download
Zastosowanie koncepcji ekologii krajobrazu w planowaniu przestrzennym na szczeblu regionalnym 
The application of landscape ecology conception a regional level of spatial planning 

Sylwia Kulczyk 
    pobierz/download
Ekologia – krajobraz – turystyka: w poszukiwaniu wspólnego mianownika 
Ecology – landscape – tourism: in search of a common denominator 

Marek Degórski 
    pobierz/download
Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego 
Landscape as the reflection of natural and antropogenic processes in the megasystem of the geographical environment 

Jarosław Balon 
    pobierz/download
Porządki przestrzenne – syntetyczna wizja krajobrazu 
Spatial orders – a synthetic vision of landscape 

Miłosz Jodłowski 
    pobierz/download
Geoekologia wysokogórska w Polsce – ograniczenia i perspektywy rozwoju 
High-mountain geoecology in Poland – limits and perspectives of development

Agata Ćwik 
    pobierz/download
Czy biolodzy potrzebują geografii? Perspektywa akademicka 
Do biologists need geography? The academic view 


W poszukiwaniu optymalnych metod 

Krystyna German 
    pobierz/download
Metody geoekologiczne w badaniach funkcjonowania środowiska przyrodniczego 
Geoecological methods in the research on the natural environment’s functioning 

Wojciech Lewandowski 
    pobierz/download
W poszukiwaniu uniwersalnej typologii jednostek przyrodniczych 
In search of the universal typology of nature units 

Jarosław Czochański 
    pobierz/download
System monitoringu regionalnego jako narzędzie badań krajobrazowych i zarządzania przestrzenią 
Regional monitoring system as a tool of landscape research and spatial management 

Sylwia Horska-Schwarz 
    pobierz/download
Wskaźniki ekologiczne w badaniach jakości krajobrazu 
Ecological indicators in the studies of landscape quality 

Wojciech Maciejowski 
    pobierz/download
Regionalizacja fizycznogeograficzna – przeszłość czy przyszłość geografii fizycznej? 
Physical-geographical regionalization – past or future of physical geography? 

Zbigniew Borkowski 
    pobierz/download
Czym jest zgodność krajobrazu i jak ją szacować? 
What is conformity of landscape and how to estimate it? 

Jan Niedźwiecki 
    pobierz/download
Badanie mozaikowości krajobrazu wysokogórskiego Tatr z wykorzystaniem transektów geoekologicznych 
The research of patchiness of high-mountain landscape of Tatra Mountains with the application of the geoecological cross-sections 

Tomasz Tłuszcz 
    pobierz/download
Metodologiczne problemy wykorzystania metody kartowania fizycznogeograficznego na obszarach wyżynnych 
Methodological problems of using the landscape mapping method in upland areas 


W poszukiwaniu rozwiązań szczegółowych 

Anna Orczewska 
    pobierz/download
Wykorzystanie historycznych źródeł kartograficznych we współczesnych badaniach z zakresu ekologii lasu 
The application of historic cartographic sources in current studies on woodland ecology 

Anatolij Melnyk 
    pobierz/download
Badania przyrodniczych zasobów turystycznych – perspektywiczny kierunek badań ekologii krajobrazu(na przykładzie Czarnohory) 
Studying of natural tourism resources – perspective field of research for landscape ecology (based on the Czarnohora Mts.)

Rafał Kot
    pobierz/download
Próba ujednolicenia rangi jednostek rzeźby terenu dla delimitacji geokompleksów wybranych krajobrazów nizinnych 
The attempt at unification of a rank of relief units for delimitation of geocomplexes in given lowland landscapes

Paulina Łukaszewska (Drelich) , Czesław Wysocki 
    pobierz/download
Waloryzacja fitocenoz dla potrzeb planowania przestrzennego 
The evaluation of plant communities units for the needs of spatial planning

Adolf Szponar, Pavlo Shuber, Ewa Bilińska 
    pobierz/download
Metale ciężkie w glebach i szpilkach świerka w ekotopie regla górnego Czarnohory (Karpaty Wschodnie) 
Heavy metals in soils and in the needles of spruce in ecotope of the subalpine forests in Czarnohora (Eastern Carpathians)

Karol Augustowski 
    pobierz/download
Charakterystyka korytarzy i ich rola w środowisku geograficznym okolic Gładyszowa 
w Beskidzie Niskim
 
Characteristics of corridors and their role in geographic environment of Gladyszow region in the Beskid Niski Mts.

 

 

© by PAEK 2010