Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 24
ISBN 978-83-61320-25-8 

rok wydania: 2009

PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH 

PROBLEMS OF THE NATURAL ENVIRONMENT ON POST-INDUSTRIAL LAND 

Redakcja tomu/Volume edited by: Sylwia Bródka, Iwona Markuszewska 


 
Summaries are available at the end of each paper

 

Spis treści
Table of Contents
   pobierz/download

 

Paweł Kasprzyk    pobierz/download
Kierunki rekultywacji w górnictwie odkrywkowym 
Directions of reclamation in surface mining

Iwona Markuszewska
   pobierz/download
Możliwości i ograniczenia zagospodarowania nieużytków poprzemysłowych 
Prospects and constraints of post-industrial areas utilization

Katarzyna Fagiewicz
   pobierz/download
Obszary przekształcone w wyniku działalności górniczej w strukturze przestrzennej miast i gmin województwa śl1skiego oraz główne problemy ich zagospodarowania 
Areas transformed by mining in the spatial structure of towns and communes of Silesian voivodeship and chief problems of their restoration

Elżbieta Pietrzyk-Sokulska
   pobierz/download
Tereny po odkrywkowej eksploatacji zwięzłych kopalin skalnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – możliwości adaptacji 
Post-mining areas of hard-rock in Kraków-Częstochowa Upland – adaptation possibilities

Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka
   pobierz/download
Eksploatacja i rekultywacja złoża kruszywa mineralnego „Luboń” w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego 
Exploitation and recultivation of the „Luboń” mineral aggregate deposit in buffer zone of the Wielkopolski National Park

Anna Świercz, Małgorzata Strzyż
   pobierz/download
Rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych na przykładzie regionu świętokrzyskiego 
The revitalisation of postexploitive grounds on the example of the świętokrzyski Region

Monika Jędrzejczyk-Korycińska
   pobierz/download
Obszary dawnej eksploatacji złóż cynkowo-ołowiowych – ich bogactwo florystyczne a możliwości ochrony 
Former zinc-lead ores mining areas – their floristic diversity and chances of conservation

Marek W. Lorenc, Adriana Wajsen
   pobierz/download
Możliwości rewitalizacji terenu kopalni „Julia” w Wałbrzychu na tle wybranych przykładów europejskich 
Possibilities of revitalization of the “Julia” colliery area on the background of selected european examples

Alicja Krzemińska, Anna Zaręba
   pobierz/download
Problemy środowiskowe rewitalizacji terenów „Lisiej Sztolni” przy kopalni „Julia” w Wałbrzychu 
Environmental problems of “Lisia” mining drift areas revitalization near the “Julia” coal mine in Wałbrzych

Alexander Tölle
   pobierz/download
Przekształcanie terenów poprzemysłowych w Berlinie według „dziesięciu postulatów zrównoważonego rozwoju miast nad wodą” 
Redevelopment of post-industrial brown field sites in Berlin according to the “ten principles for sustainable urban waterfront development”

Andrzej Mizgajski, Michał Machnicki
   pobierz/download
Prawidłowości w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych. Przykład Poznania 
Regularities in the management of post-industrial areas. Example of Poznan

Andrzej Macias
   pobierz/download
Metabolizm przemysłowy miast na wybranych przykładach z Wielkopolski 
Industrial metabolism of towns: selected examples from Wielkopolska

Renata Gubańska
   pobierz/download
Stan zachowania dawnych fabryk włókienniczych – wybrane przykłady 
The preservation condition of the old factory of the textile industry – select examples

Janusz Gubański
   pobierz/download
Gorzelnie rolnicze jako element dziedzictwa poprzemysłowego wsi – miejsce w krajobrazie oraz możliwości zagospodarowania
Agricultural distilleries as an element of the post-industrial heritage of villages – place in the landscape and possible uses


NOTATKI NAUKOWE – SHORT COMMUNICATIONS

Czesława Jasiewicz, Jacek Antonkiewicz
   pobierz/download
Wybrane właściwości odpadów paleniskowych i wapna pokarbidowego w aspekcie możliwości ich rekultywacji i zagospodarowania przyrodniczego 
Selected properties of furnace waste and carbide lime considering their potential reclamation and environmental management

Alicja Krzemińska, Anna Zaręba, Barbara Ornatowska
   pobierz/download
Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych południowo-zachodniej części Wałbrzycha 
Problems of natural environment of postindustrial area in the south-west part of Wałbrzych

Janusz Skoczylas
   pobierz/download
Adaptacja kamieniołomów wapieni dla potrzeb turystyki na przykładzie Malty i Egiptu 
The touristic adaptation of the limestone quarry in Malta and Egypt

Dariusz Lorek
   pobierz/download
Kartograficzny obraz stanu przedindustrialnego na przykładzie wybranych miast Wielkopolski 
Cartographical image of pre – industrial state on example of chosen cities of Wielkopolska

Dominik Sikorski
   pobierz/download
Wpływ przeobrażeń terenów przemysłowych na fizjonomie i morfologie przestrzeni miejskiej na przykładzie Wrocławia 
Impact of industrial areas changes on the morphology and physiognomy of urban space in the exmple Wroclaw

Karolina Dreszer
   pobierz/download
Perspektywy rewitalizacji dworców kolejowych w Polsce 
The prospects of the revitalization of railway stations in Poland

 

 

© by PAEK 2010