Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 25
ISBN 978-83-61320-68-5
rok wydania: 2009

TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
- stan i perspektywy badań

TURISM AND THE PROTECTION OF NATURAL ENVIRONMENT - the current state and research

Redakcja tomu / Volume edited: Stanisław Piechota


 
Summaries are available at the beginning of each paper

 

Spis treści
Table of Contents
   pobierz/download

 

Krzysztof Kasprzak    pobierz/download
Potencjalny wpływ realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego
województwa wielkopolskiego na środowisko przyrodnicze

Potential influence of settlement realization of the plan of spatial development of
Wielkopolska region on environment 

Jolanta Kijowska
    pobierz/download
Uwarunkowania przyrodnicze ekoturystyki w gminie Pniew
Environmental Conditionings of Ecotourism in Pniewy Commune 

Stanisław Krysiak
    pobierz/download
Ekologiczne aspekty przemian krajobrazów wiejskich Polski środkowej na obszarach
występowania osadnictwa turystycznego

The ecological aspects of a rural landscapes changes in Central Poland on areas of a
tourist settlements 


Urszula Myga-Piątek, Grzegorz Jankowski
    pobierz/download
Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy – analiza wybranych
przykładów obszarów górskich

Impact of tourism on the natural and social environment and spatial management 

Beata Raszka, Piotr Krajewski
    pobierz/download
Możliwości rozwoju turystyki a ochrona wartości krajobrazowych na obszarze gminy Środa
Śląska

Opportunities to development of tourism and protection of landscape values on territory of
Środa Śląska commune 

Ewa Saks
    pobierz/download
Świadomość proekologiczna mieszkańców – wpływ na środowisko i uatrakcyjnienie
regionu

Environment-friendly awareness of inhabitants – the influence on the environment and
enhancing the region 


Kazimierz Kopczyński
    pobierz/download
Edukacyjne walory krajobrazu kulturowego
Educational values of the cultural landscape 

Janusz Skoczylas
    pobierz/download
Kamienna architektura atrakcją turystyczną Kuby
Stone architecture in Cuba's tourist sites

Beata Raszka, Jakub Szczepański, Krzysztof Motycki
    pobierz/download
Miasto w parku narodowym – problem koegzystencji i zagospodarowania turystycznego

City in a national park – problems of coexistence and tourist development

Aleksandra Spychała
    pobierz/download
Zagospodarowanie turystyczne Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”
Tourism infrastructure of the „Dolina Baryczy” Landscape Park 

Katarzyna Fagiewicz
    pobierz/download
Obszary pogórnicze jako typ krajobrazu recepcyjnego turystyki
Post-mining areas as a type of tourism-destination landscape 

Wioletta Kałamucka
    pobierz/download
Zagospodarowanie turystyczne dolin rzecznych w obszarach chronionych województwa
lubelskiego

Touristic infrastructure in Vistula valley' s protected areas in Lublin voivodeship 

Joanna Poczta
    pobierz/download
Krajobraz kulturowy powojskowy Bornego Sulinowa i jego wpływ na kształtowanie polityki
władz miejscowych

Post - military cultural landscape of Borne Sulinowo and its influence on Town Council
politics creating 

Jadwiga Płocka
    pobierz/download
Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element
turystyki aktywnej

Tourist development in the District of Golub-Dobrzyń as the indispensable element of
active tourism


Krzysztof Parzych
    pobierz/download
Postrzeganie kurortu nadmorskiego przez turystów na przykładzie Łeby
The tourist’s perception of the coastal seaside resort exemplified by Łeba 

Stanisław Piechota
    pobierz/download
Percepcja krajobrazu w edukacji turystycznej dzieci i młodzieży
The perception of landscape in education of children and teenagers 

Mateusz Rogowski
    pobierz/download
Ocena walorów widokowych szlaków turystycznych na wybranych przykładach z Dolnego
Śląska

Assessment of trails scenic values on chosen examples from Lower Silesia 

Lidia Poniży
    pobierz/download
Zagadnienia turystyczne w dokumentach planistycznych w aspekcie uwarunkowań
przyrodniczych gmin powiatu poznańskiego

Natural conditions and tourist issues in the planning documents of selected communes of
Poznań poviat 


Sebastian Bernat
    pobierz/download
Perspektywy ekologii dźwiękowej w Polsce
Perspectives of acoustic ecology in Poland 

 

 

© by PAEK 2009