Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 26
ISBN 978-83-62673-05-6
rok wydania: 2010

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONY I MONITORINGU KRAJOBRAZÓW STREFY PRZYGRANICZNEJ

PROBLEMS OF PLANNING, PROTECTION AND MONITORING OF BORDER LANDSCAPES

Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej

Redakcja tomu / Volume edited: Sylwia Horska-Schwarz


 
Summaries are available at the beginning of each paper

 

Spis treści
Table of Contents
     pobierz/download

 

CZĘŚĆ I: KRAJOBRAZY TRANSGRANICZNE – STRATEGIE ROZWOJU REGIONÓW, PROGRAMY WSPÓŁPRACY, PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
PART I: CROSS-BORDER LANDSCAPES – STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF REGIONS, CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMS, SPATIAL PLANNING

Marek Degórski
     pobierz/download
Uwarunkowania środowiskowe systemu społeczno-ekologicznego na pograniczu polsko-niemieckim jako wewnętrznej granicy unii europejskiej
Environmental conditionings of the socio-ecological system on the Polish-German borderland the internal border of the European Union

Sylwia Dołzbłasz
     pobierz/download
Uwarunkowania przyrodnicze we współpracy transgranicznej finansowanej z funduszy UE w Polsce
Environmental conditions of cross-border co-operation financed from the EU funds in Poland

Mariusz Kistowski
     pobierz/download
Problemy sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla polsko-rosyjskich obszarów przygranicznych (na przykładzie „Programu współpracy transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013”)
Issues of strategic environmental assessment compilation for Polish-Russian cross-border zone (on the example of “Lithuania, Poland and Russia Cross-Border co-operation Programme 2007-2013”)

Maja Kosieradzka
     pobierz/download
Strategie rozwoju obszarów niedoinwestowanych w zakresie przejść granicznych na przykładzie Polski Wschodniej
Development strategies of undercapitalized areas in terms of frontier crossing points on the example of Eastern Poland

Jarosław Czochański
     pobierz/download
Krajobraz w systemie monitoringu planowania i rozwoju przestrzennego. Założenia do monitoringu na poziomie regionalnym.
The landscape in a monitoring system of spatial planning and development. Assumptions for the regional monitoring 

Andrzej Raczyk
     pobierz/download
Realizacja polityki regionalnej w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego w obszarach pogranicza na przykładzie Dolnego Śląska
Environment and spatial planning within regional policy realisation in the borderland on the example of Lower Silesia

Monika Wesołowska
     pobierz/download
Rozwój wybranych gmin przygranicznych województwa lubelskiego w świetle badań ankietowych i dokumentów strategicznych
Development of selected border communities of Lublin voivodship in the light of questionnaire survey and strategic documents

Katarzyna Michałowska
     pobierz/download
Analiza wskaźnikowa realizacji polityki ekologicznej województw przygranicznych w latach 2001-2006
The indicator analysis of environmental policy realization in the border voivodeship in the period 2001-2006

 

CZĘŚĆ II: OCENA I MONITORING PROCESÓW KRAJOBRAZOWYCH 
PART II: ASSESSMENT AND MONITORING OF LANDSCAPE PROCESSES

Tadeusz J. Chmielewski, Szymon Chmielewski
     pobierz/download
Procesy zanikania ekosystemów jeziornych i torfowiskowych w rejonie Poleskiego Parku Narodowego od II połowy XX w. oraz perspektywy ich ochrony
The process of lake and bog ecosystems disappearance in the region of Polesie National Park since the second half of XX ct. and the prospects of their protection

Roman Cieśliński
     pobierz/download
Zróżnicowanie typologiczne i funkcjonalne jezior w polskiej strefie brzegowej południowego Bałtyku
The differentiation of typology and functional lakes in the Polish south Baltic shore zone

Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Iwona Lejcuś
     pobierz/download
Propozycja wykorzystania oceny hydromorfologicznej w badaniach krajobrazowych regionu pogranicza Nysy Łużyckiej
The concept of applying hydromorphological assessment in the research on landscape of the Nysa Łużycka boundary region

Alfred Dubicki, Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Iwona Zdralewicz
     pobierz/download
Monitoring stosunków wodnych w przekształconym krajobrazie strefy przygranicznej
The water conditions monitoring in transformed landscape of Polish-German borderland

Janusz Łach, Mateusz Rogowski, Agnieszka Rozenkiewicz
     pobierz/download
Problematyka regionalizacji fizycznogeograficznej pogranicza polsko-czeskiego w Sudetach Środkowych
The physicogeographical regionalization problems of Poland-Czech Republic borderland in Middle Sudetes

Agnieszka Latocha
     pobierz/download
Współczesne zmiany kulturowo-przyrodnicze obszarów pogranicza na przykładzie Sudetów
Contemporary changes of cultural and environmental aspects of the borderland on the example of the Sudetes Mountains

Barbara Mastalska-Cetera
     pobierz/download
Proces przeobrażania wsi na przykładzie Karłowa
The village transformation process on the example of Karłów

Anna Dzikowska, Magdalena Medwecka, Alicja Krzemińska, Anna Zaręba
     pobierz/download
Rozwój terenów przemysłowych i ich wpływ na strukturę miejską Wałbrzycha w XX wieku
Post-industrial areas development and its impact on the urban structure of Wałbrzych in the XX century

Stanisław Grykień
     pobierz/download
Zalesienia gruntów rolnych w powiecie kłodzkim w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich
Afforestation of the post-arable land in Kłodzko Poviat in the national strategic plan for rural development

Michał Kupiec, Paweł Pieńkowski
     pobierz/download
Sukcesja zadrzewień i zakrzewień w obrębie parku krajobrazowego i parku narodowego Doliny Dolnej Odry
Forest and bush plant communities succesion in Lower Odra National and Landscape Parks

Barbara Braun
     pobierz/download
Właściwości gleb użytkowanych rolniczo w pasie Pojezierza Pomorskiego
Characteristic of soil in the area of the Pomorskie lake district

 
CZĘŚĆ III: WALORY, ZAGROŻENIA I OCHRONA KRAJOBRAZU 
PART III: VALUES, THREATS AND LANDSCAPE PROTECTION

Sylwia Kulczyk
     pobierz/download
Granice w krajobrazie – bariera czy atrakcja turystyczna?
Boundaries within a landscape – a barrier or an attraction for tourism?

Sebastian Bernat
     pobierz/download
Walory, zagrożenia i ochrona krajobrazu przygranicznego odcinka doliny Bugu
Values, threats and protection of landscape of the border section of the Bug River valley

Marcin Kozieł
     pobierz/download
Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych na pograniczu polsko-białoruskim na przykładzie Puszczy Białowieskiej
Protection of natural and landscape values on the Polish-Byelorussian borderland (Białowieża Forest example)

Paweł Pytka
     pobierz/download
„Święte źródła” prawosławia w krajobrazie wschodniego pogranicza Polski
Orthodox’s holy springs in landscape of Eastern Borderland of Poland

Joanna Szczęsna
     pobierz/download
Wielokulturowa substancja zabytkowa w krajobrazie pogranicza Lubelszczyzny a możliwości jej wykorzystania dla rozwoju turystyki
Multi-cultural monuments in the landscape of Lubelskie borderland and possibilities of their use for tourism development

Jerzy Oleszek, Katarzyna Kolanko
     pobierz/download
Krajobraz wiejski polsko - czeskiego pogranicza
Country landscape of the Polish – Czech borderland – similarities and differences

Bogusława Baran-Zgłobicka, Wojciech Zgłobicki, Przemysław Bojczuk
     pobierz/download
Percepcja obiektów geomorfologicznych Lubelszczyzny a możliwości rozwoju geoturystyki
Perception of geomorphosites of the Lublin region and chances for development of geotourism

Małgorzata Flaga     pobierz/download
Perspektywy rozwoju turystyki na obszarach przygranicznych województwa lubelskiego (na przykładzie wybranych gmin)
Prospects of development of tourism in the borderland areas of the Lublin voivodship (on the example of chosen communes)

Małgorzata Pstrocka-Rak, Grzegorz Rak
     pobierz/download
Ocena atrakcyjności krajobrazowej punktu widokowego na przykładzie Kotliny Wałbrzyskiej
Evaluation of tourist attractiveness of viewpoint – a case study of Walbrzych Basin

Magdalena Medwecka, Anna Dzikowska, Alicja Krzemińska, Anna Zaręba
     pobierz/download
Zasoby krajobrazowe i kulturowe terenów pokopalnianych a możliwości rozwoju turystycznego miasta Wałbrzycha
Landscape and cultural assets of post-mining areas versus region tourist ties development on example of the town of Walbrzych

Eleonora Gonda-Soroczyńska
     pobierz/download
Elementy zagospodarowania turystycznego w Karpaczu
Elements of tourist development in Karpacz

 

 

 

© by PAEK 2011