Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 27
ISSN PAEK 1899-3850
ISBN 978-83-61044-17-8

Published in 2010

Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja
Recreation landscapes: shaping, use, transformation

Redakcja tomu/Volume edited by: Andrzej Richling

© 2010 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu


Spis Treści       pobierz/download
Table of Contents   

Olga Adach, Jolanta Adach       pobierz/download
Atrakcyjność polskich parków narodowych w oczach mieszkańców Poznania
Attractiveness of the polish national parks among the citizens of the city of Poznan

Jarosław Balon
       pobierz/download
Atrakcyjność krajobrazu górskiego – stała czy przygodna?
Mountain landscape attractiveness – permanent or adventitious?

Roman Bednarek, Janina Borysiak, Krzysztof Pyszny
       pobierz/download
Ograniczenie presji rekreacyjnej w cybińskim klinie zieleni m. Poznania na podstawie analizy krajobrazu roślinnego
Limitation of recreational pressure in the Cybina Green Ridge within the city of Poznań on the basis of the vegetation landscape analysis

Sebastian Bernat
       pobierz/download
Strefy ciszy w krajobrazie rekreacyjnym
Quiet areas in recreational landscape

Zbigniew Borkowski
       pobierz/download
Struktura sensualnych i intelektualnych przedmiotów zagospodarowania rekreacyjnego
Structure of sensual and intellectual objects of recreational land development

Barbara Bożętka
       pobierz/download
Pozyskiwanie energii wietrznej a zmiany krajobrazu. Konsekwencje dla funkcji rekreacyjnej
Wind energy and landscape changes. Consequences for the tourism function

Sylwia Bródka
       pobierz/download
Ekofizjograficzne aspekty oceny potencjału rekreacyjnego
Eco-physiographic aspects of evaluating recreational potential

Teresa Brzezińska-Wójcik, Andrzej Świeca
       pobierz/download
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki w wybranych gminach Wyniosłości Giełczewskiej (środkowowschodnia Polska)
Environmental determinants of tourism development in the selected municipalities of the Giełczew Elevation (mid-eastern Poland)

Mieczysław Bytniewski, Łukasz Belniak
       pobierz/download
Możliwość wykorzystania przedmościa terespolskiego w opinii turystów
Possibilities of utilization of Terespol Forts Area in tourists opinion

Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec
       pobierz/download
Wpływ ruchu turystycznego na przekształcenia krajobrazu obszaru chronionego na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego
The effect of tourism traffic on transformation of landscape in protected areas based on the Lednica Landscape Park

Roman Cieśliński
       pobierz/download
Typy krajobrazów na wybrzeżu województwa pomorskiego i ich geneza
Coastal landscape types in Pomorskie Province and their origin

Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski, Tadeusz Biernat
       pobierz/download
Hydrograficzne walory turystyczne w obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego
The hydrographic tourist attractions in the protected areas of the Świętokrzyskie Province

Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski, Tadeusz Biernat
       pobierz/download
Przydatność treści Mapy Sozologicznej w skali 1:50 000 do analizy uwarunkowań ekoturystyki na przykładzie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
The usefulness of the content of a sozological map, scale 1:50 000 in the analysis of ecotourism conditions on the example of the Chęciny-Kielce Landscape Park (CH-KPK)

Bożenna Czarnecka
       pobierz/download
Wpływ zmiany stosunków wodnych na walory przyrodnicze i rekreacyjne małej doliny rzecznej
The influence of changes of water conditions on nature and recreation values of a small-scale river valley

Katarzyna Dobek
       pobierz/download
Osobliwości przyrodnicze gminy Mielnik szansą rozwoju geoturystyki
Natural curiosities of the Mielnik commune as a chance of the geotourism development

Ewa Duda, Wiesław Ziaja
       pobierz/download
Wpływ turystyki i rekreacji na środowisko przyrodnicze i krajobraz Białki Tatrzańskiej
Influence of tourism and recreation on the Bialka Tatrzanska natural environment and landscape

Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska, Dariusz Świerk
       pobierz/download
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako podstawa kształtowania krajobrazu rekreacyjnego wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego
Cultural and natural heritage as the base to shape recreational landscape of selected villages of Drawski Landscape Park

Katarzyna Fagiewicz
       pobierz/download
Kształtowanie przestrzeni turystyczno-wypoczynkowej na obszarach pogórniczych (na przykładzie adamowskiego zagłębia węgla brunatnego)
Management of tourist-recreational space in post-mining areas (example of Adamów Lignite Field)

Grzegorz Godlewski, Mirosław Zalech
       pobierz/download
Ocena potencjału rekreacyjnego wybranych miast Lubelszczyzny
Evaluation of recreational potential of a selected towns of the Lublin Province

Andrzej Kasprzyk, Jarosław Żbikowski
       pobierz/download
Krajobraz kulturowy wsi podlaskiej jako istotny element atrakcyjności turystycznej regionu
The culture landscape of the Podlasie village as the element of the tourist atractiveness of the area

Jolanta Kijowska
       pobierz/download
Krajobrazy rekreacyjne miasta na przykładzie Kurytyby
Recreational Landscapes of the city as an example of Curitiba

Mariusz Kistowski, Agata Trocha, Anna Tupaj
       pobierz/download
Kontrasty zagospodarowania i ruchu turystycznego na polskim wybrzeżu Bałtyku na przykładzie gmin Władysławowo i Tolkmicko
Contrast in tourist management and traffic on Polish Baltic Sea coast on the examples of Władysławowo and Tolkmicko communas

Rafał Kot, Kamila Szmidt
       pobierz/download
Ocena georóżnorodności rzeźby terenu fragmentu Basenu Świeckiego w skalach 1:10 000 oraz 1:25 000
The valuation of geodiversity of the relief in the part of Świecie Basin in the scales of 1:10 000 and 1:25 000

Małgorzata Kowalczyk, Sylwia Kulczyk
       pobierz/download
Krajobraz jako obiekt badań geografii turyzmu
Landscape as an object of tourism geography research

Beata Kozaczyńska
       pobierz/download
Mała architektura sakralna w krajobrazie kulturowym Ziemi Łosickiej
Chapels, wayside holly figures and crossess in cultural landscape of Łosice county

Piotr Krajewski, Barbara Mastalska-Cetera
       pobierz/download
Zmiany krajobrazu gminy Sobótka na obszarze Ślężańskiego Parku Krajobrazowego
Landscape changes of Sobótka commune on territory of Ślężański Landscape Park

Renata Krukowska, Ewa Skowronek, Mirosław Krukowski
       pobierz/download
Wpływ użytkowania rekreacyjnego na przemiany krajobrazu gminy Włodawa w latach 1980-2005
Recreational use impact on landscape changes in Włodawa commune in 1980-2005

Anna Krysa (Partyka), Maciej Basaj
       pobierz/download
Agroturystyka jako kierunek rozwoju gminy Gdów w opinii jej mieszkańców
Agritourism as a direction of development of the municipality Gdów in the opinion of its inhabitants

Stanisław Krysiak
       pobierz/download
Transformacja krajobrazów wiejskich regionu łódzkiego pod wpływem rozwoju funkcji turystycznych
Transformation of rural landscapes in the Łódź region by influence of the tourist functions development

Agnieszka Krzyżewska
       pobierz/download
Fale upałów jako zjawisko ograniczające turystykę w dużych miastach świata
Heat waves as the phenomenon of restrictive tourism in large cities of the world

Sławomir Kula
       pobierz/download
Percepcja walorów turystycznych województwa lubelskiego (na przykładach osób, które nie odwiedziły regionu)
Tourist perception values of Lublin region (example of non visitors)

Agnieszka Kułak, Tadeusz J. Chmielewski
       pobierz/download
Oczekiwania społeczne dotyczące jakości zagospodarowania nadwodnych obszarów rekreacyjnych: przykłady z Polski, Niemiec i Turcji
The expectation social relating qualities farm implementing waterside recreational areas: examples from Poland, Germany and Turkey

Wojciech Lewandowski
       pobierz/download
Problemy waloryzacji krajobrazu na potrzeby ekoturystyki
Problems of landscape evaluation for the purpose of ecotourism

Leszek Majgier, Jarosław Badera, Oimahmad Rahmonov
       pobierz/download
Kamieniołomy w województwie śląskim jako obiekty turystyczno-rekreacyjne na terenach uprzemysłowionych
Quarries in the Silesia Voivodship as touristic-recreational objects on industrial areas

Ewa Malinowska
       pobierz/download
Wpływ atrakcyjności wizualnej krajobrazu na potencjał turystyczny Narwiańskiego Parku Narodowego i jego otuliny
The influence of visual quality of landscape on the touristic potential of the Narwiański National Park and its buffer zone

Teresa Mitura
       pobierz/download
Naturalność krajobrazu a atrakcyjność turystyczna w wybranych powiatach województwa podkarpackiego
The naturalness of landscape and the tourist attractiveness in the chosen districts of the podkarpackie voivodeship

Ewelina Moniowska, Piotr Kacorzyk, Wojciech Szewczyk
       pobierz/download
Ocena wybranych gospodarstw oferujących jazdę konną w Krakowie i okolicach pod kątem ich aktualnego stanu oraz preferencji osób jeżdżących
Evaluation of selected farms offering horseback riding in Krakow and its surroundings according to their current status and riders expectations

Elżbieta Papińska
       pobierz/download
Rola mniejszości narodowych i etnicznych Chin w rozwoju turystyki
The role of national and ethnic minorities of China in development of tourism

Tomasz Parusel, Dominik Karkosz, Anna Meisel
       pobierz/download
Garb Dziećkowic i Przełom Przemszy (Wyżyna Śląska) jako potencjalne obszary turystyki ekologicznej – uwarunkowania przyrodnicze
The Dziećkowice Ridge and Przemsza Gap (Silesian Upland) as a potential areas of ecological tourism – natural conditions

Maciej Pietrzak
       pobierz/download
Krajobraz rekreacyjny – istota, treść i zakres pojęcia
Recreational landscape – essence, content and scope of the term

Florian Plit
       pobierz/download
Pięć nurtów badań krajobrazowych w Polsce – czy jest w nich miejsce dla krajobrazów rekreacyjnych?
Five approaches to landscape studies in Poland and… where is the place of recreational landscapes?

Joanna Plit
       pobierz/download
Kulturowe preferencje wyboru różnych typów krajobrazów do turystyki i rekreacji
Cultural preferences in choosing different types of landscapes for tourism and recreation

Andrzej Richling
       pobierz/download
O krajobrazie raz jeszcze. Czy istnieją krajobrazy rekreacyjne?
Reinventing landscape: Does leisure landscape exist?

Bogusław Sawicki, Sylwia Golian       pobierz/download
Dziedzictwo kulturowe Środkowego Roztocza jako czynnik rozwoju turystyki
Cultural heritage of the Middle Roztocze as a force of tourism development

Magdalena Szczepańska, Marek Szczepański
       pobierz/download
Transformacja krajobrazu okolic Jeziora Kierskiego w Wielkopolsce
Landscape transformation near Kierskie Lake in Wielkopolska

Andrzej Tucki
       pobierz/download
Formy ochrony przyrody jako element atrakcyjności turystycznej na przykładzie regionu lubelskiego
The forms of protected area as a tourist attraction element in the Lublin region

Sylwester Wereski, Mateusz Dobek, Sławomir Wereski
       pobierz/download
Częstość występowania poszczególnych odczuć cieplnych w Lublinie i w Lesku na podstawie temperatury odczuwalnej (STI) w latach 1991-2005
Thermal sensations occurrence frequency in Lublin and Lesko on the basis of Subjective Temperature Index (STI) (1991-2005)

Agnieszka Wilkaniec, Maria Chojnacka
       pobierz/download
Krajobraz warowny – niewykorzystany walor turystyczny Poznania
Fortified landscape – an unused tourist attraction of Poznań

Anna Woźniak
       pobierz/download
Niechciane dziedzictwo – kłopot czy szansa?
An Unwanted Heritage – a Trouble or a Chance?

Marcin Żek
       pobierz/download
Społeczny krajobraz rekreacyjny – ujęcie funkcjonalne na przykładzie obszaru nadbużańskiego
Social Recreational Landscape – functional approach based on the example of the Bug River Area

Jarosław Balon, Karolina Piętak
       pobierz/download
Formy skalne jako wartość środowiska przyrodniczego Parku Krajobrazowego Dolinki Podkrakowskie
Rock formations as sources of environmental value in the Krakow Valley Landscape Park

Agata Bieleń-Ratajczyk, Beata Raszka
       pobierz/download
Tereny pocysterskie jako miejsce współczesnej turystyki (na przykładzie Ziemi Ząbkowickiej)
Post-Cistercian areas as a place of contemporary tourism (for example of Land of Ząbkowice)

Barbara Braun, Michał Osowiec
       pobierz/download
Walory przyrodnicze i dydaktyczne ścieżki edukacyjnej „Karwieńskie Uroczyska”
Environmental and didactic values of the “Karwieńskie Uroczyska” educational nature pat

Barbara Braun, Michał Osowiec
       pobierz/download
Walory przyrodnicze i edukacyjne rezerwatu przyrody „Grodzisko Runowo” i jego okolic
The environmental and educational values of the „Grodzisko Runowo” nature reserve and its environs

Justyna Chodkowska-Miszczuk, Daniela Szymańska
       pobierz/download
Wykorzystanie zasobów endogenicznych obszarów wiejskich w kształtowaniu ich rozwoju zrównoważonego
The endogenous resources utilization of rural areas in shaping the sustainable development

Alina Gerlée, Katarzyna Kaim
       pobierz/download
Funkcja rekreacyjna korytarzy ekologicznych
Recreation function of ecological corridors

Tomasz Grabowski
       pobierz/download
Turystyka w środowisku muraw kserotermicznych
Tourism in xerothermic grasses environment

Katarzyna Kaim
       pobierz/download
Wybrane niemieckie metody oceny funkcji rekreacyjnej krajobrazu
Selected German methods for landscape recreational function assessment

Paweł Kasprzyk
       pobierz/download
Obiekty dawnej eksploatacji surowców wapiennych jako elementy terenów edukacyjno-rekreacyjnych
Objects of the former exploitation of raw materials for lime industry as part of educational and recreational sites

Magdalena Kowalska
       pobierz/download
Dziedzictwo kulturowe jako element rozwoju społeczno – gospodarczego podgórskich gmin w Małopolsce
Cultural heritage as the element of social and economic development in submontane communities in Malopolska

Jan Krupa
       pobierz/download
Dziedzictwo kulinarne elementem atrakcyjności turystycznej regionu
Culinary heritage as an element of tourism attractiveness of the region

Bożena Łukasik, Agnieszka Targońska
       pobierz/download
Analiza sposobów upiększania krajobrazu rolniczego w 1 połowie XIX wieku na przykładzie majątku Brzeziny
The analysis of the ways to improve aesthetic value of agricultural landscape in the first half of the 19th century based on the example Brzeziny estate

Jolanta Majcher-Łoś, Mirosław Kasperczyk, Piotr Kacorzyk
       pobierz/download
Atrakcyjność krajobrazowa poszczególnych części głównego szlaku beskidzkiego im. Kazimierza Sosnowskiego w ocenie własnej i turystów
Landscape attractiveness particular parts of the main Beskid trail named after Kazimierz Sosnowski in the own and tourists opinion

Kazimierz Michałowski, Agnieszka Kozak
       pobierz/download
Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu
Factors of sustained development of tourism in the Natural Landscape Park of the Bug River Valley

Adam Mroczka, Krystyna Krauz
       pobierz/download
Dobowa struktura frekwencji turystów w Magurskim Parku Narodowym
Diurnal structure of tourist attendance in the Magurski National Park

Mrowczyk P., Madeja G., Doktor M.
       pobierz/download
Zagospodarowanie obiektów geoturystycznych na terenie parku narodowego na przykładzie Doliny Pięciu Stawów Polskich
National park geoturism infrastructure development on the example of Five Ponds Valley, Polish Tatra Mountains

Marta Pisarek, Honorata Wołos, Marta Gargała
       pobierz/download
Walory turystyczne Markowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów dziedzictwa agrarnego na przykładzie Muzeum Wsi Markowa
Tourist attractions of Markowa village, with the particular consideration of the agrarian heritage resources: the case of the Markowa Village Museum

Wojciech Szewczyk, Mirosław Kasperczyk
       pobierz/download
Miejskie obszary łąkowe jako miejsce rekreacji i ochrony przyrody na przykładzie Krakowa
Urban areas of grassland as a place of recreation and nature conservation on the example of Cracow

Iwona Szumacher
       pobierz/download
Potencjał rekreacyjny parków miejskich 
Recreational potential of urban parks

Iwona Szumacher, Katarzyna Ostaszewska
       pobierz/download
Funkcje parków śródmiejskich w opinii przyrodników i użytkowników – przyczynek do dyskusji
Function of the downtown parks in the naturalists and users opinion – contribution to the discussion

Dariusz Świerk, Barbara Szpakowska, Anna Dudzińska
       pobierz/download
Wartości rekreacyjne naturalnych i sztucznych zbiorników położonych na terenie Poznania
Recreational values of natural and artificial water reservoirs situated on Poznan area

Agnieszka Targońska, Bożena Łukasik
       pobierz/download
Ocena krajobrazu wsi wielkopolskiej na przykładzie Owińsk
Evaluation of landscape of the Wielkopolska countryside based on a village of Owińsk

Łukasz Zbucki, Dominik Dąbrowski
       pobierz/download
Turystyka a kamieniołomy
Tourism and quarries

  

 

© by PAEK 2012