Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

 

vol 29
ISSN 1899-3850
ISBN 978-83-62089-09-3
rok wydania: 2011 

Perspektywy rozwoju geoparków w świetle badań krajobrazowych i regionalnych teoria i praktyka
Perspectives of development of geoparks in the light of landscape and regional research in theory and in practiceRedakcja tomu / Volume edited by: Małgorzata Strzyż, Anna Świercz

  Summaries are available at the beginning of each paper

 
Spis treści i przedmowa 
   pobierz/download    plik chwilowo niedostępny
Table of Contents and Preface


ARTYKUŁY - ARTICLES 


Piotr Dmytrowski, Alicja Kicińska 
   pobierz/download
Waloryzacja geoturystyczna obiektów przyrody nieożywionej i je znaczenie w perspektywie rozwoju geoparków
Geotourism valuation of unbiotic objects and their signification in prospect of geopark development

Alicja Kicińska, Joanna Figna     pobierz/download
Korzyści wynikające z rozwoju turystyki specjalnych zainteresowań na obszarach geoparków
Benefits from the development of special interests tourism on the geopark areas

Rafał Kot 
   pobierz/download
Propozycja weryfikacji regionalizacji fizycznogeograficznej Polski na przykładzie wybranych regionów Niżu Polskiego
Suggestion of verification of physical geographical regionalization based on chosen Polish Lowland regions

Jan Ziomek, Romuald Olaczek, Dominik Kopeć 
   pobierz/download
Geopark Przysucha – koncepcja parku krajobrazowego i założenia jego ochrony
Geopark Przysucha – the concept of a landscape park and idea of its conservation

Grzegorz Haczewski  
   pobierz/download
O celowości utworzenia geoparku w Bieszczadach Wysokich
On the feasibility of establishing a geopark in the Bieszczady Wysokie Mountains

Halina Łapińska  
   pobierz/download
Możliwości i kierunki przekształceń terenów poeksploatacyjnych – architektoniczno-urbanistyczny aspect Geoparku Amonity
Possibilities and directions of transformation of land voids - architectural and urban aspects Geopark of Ammonite

Adrian Kin  
   pobierz/download
Koncepcja Geoparku Przyrodniczo-Kulturowego „Szczercowskie Diamenty”
The conception of Nature-Cultural Geopark “Szczerców Diamonds”

Grzegorz Pabian, Tadeusz Biernat 
   pobierz/download
Inwentaryzacja wybranych obiektów geologiczno-górniczych gminy Sitkówka-Nowiny w aspekcie ich geoturystycznego udostępnienia
Inventory of selected geological and mining objects in the Sitkówka-Nowiny Community in terms of their geoturism provision

Małgorzata Strzyż, Adrian Kin 
   pobierz/download
Potencjał środowiska geograficznego kamieniołomu Zachełmie a możliwości wielokierunkowego rozwoju regionu
The potential of the geographical environment of the Zachełmie reserve and the ability of the multifunctional development of the region

Małgorzata Strzyż, Bożena Wójtowicz 
   pobierz/download
Koncepcja Geoparku Świętokrzyskiego – wybrane problemy
The concept of the Świętokrzyski Geopark – selected aspects

Bożena Wójtowicz 
   pobierz/download
Podstawy i oczekiwania społeczności lokalnej wobec rozwoju geoturystyki na obszarach chronionych miasta Kielc i regionu świętokrzyskiego
The attitude and the expectation of in the face development of geological tourism the local community on areas the protected the city Kielc and the świętokrzyski region

Bożena Wójtowicz  
   pobierz/download
Możliwości rozwoju turystyki i edukacji na obszarach geoparków w opinii studentów geografii wyższych uczelni Kielc i Krakowa 
The possibility of development of tourism and the education on areas the geological parks in opinion of students of geography UJK in Kielce

Maria Górska-Zabielska 
   pobierz/download
Ochrona głazów narzutowych w Wielkopolskim Parku Narodowym
Protection of erratic boulders in the Wielkopolski National Park

Tadeusz Biernat, Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski 
   pobierz/download
Środowisko wodne Geoparku Dolina Kamiennej
Aquatic environment in the Kamienna Valley Geopark

Tadeusz Biernat, Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski 
   pobierz/download
Możliwości wykorzystania muzeów i sanktuariów w turystyce na obszarze Geoparku Dolina Kamiennej
Possible use of museums and shrines in tourism in the Kamienna Valley Geopark

Anna Świercz 
   pobierz/download
Zieleń miejska w systemie przyrodniczym Kielc – kształtowanie, wskaźniki
Urban green areas in the environmental system of Kielce – management, indicators

Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja 
   pobierz/download
Turystyka w rezerwacie geologicznym „Prządki” w województwie podkarpackim
Tourism in geological reserve „Prządki” in the Podkarpackie Voivodeship

Marek Grzelak, Zdzisław Harabin 
   pobierz/download
Uwarunkowania rozwoju gmin Pasma Karkonoskiego Parku Narodowego a ochrona przyrody
Conditions of development counties of Karkonosze National Park and environmental protection

Monika Podgórska  
   pobierz/download
Projekt utworzenia stanowiska dokumentacyjnego w okolicy Sowiej Góry na Garbie Gielniowskim (Wyżyna Małopolska)
Proposed documentary station in the vicinity of Sowia Góra in the Garb Gielniowski Hummock (Wyżyna Małopolska Upland)


NOTATKI NAUKOWE – SHORT COMMUNICATIONS 

Elżbieta Sykała, Anna Świercz 
   pobierz/download
Pozostałości historyczne po eksploatacji surowców mineralnych na terenie Kielc
The historical remains after exploitation of the natural resources in Kielce

Renata Rettinger, Piotr Staszak  
   pobierz/download
Wielkość i przestrzenne zróżnicowanie zagospodarowania i ruchu turystycznego w Malezji
Size and spatial differentiation in development and touristical movement in Malaysia 

 

 

 

© by PAEK 2012