Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

 


PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 

 

 

vol 7 
ISBN 83-88163-59-0

GRANICE KRAJOBRAZOWE - PROBLEMY TEORETYCZNE I ZNACZENIE PRAKTYCZNE
LANDSCAPE BOUNDARIES - THEORY AND APPLICATIONS
red. Maciej Pietrzak,
Bogucki Wyd. Naukowe

Maciej Pietrzak    pobierz
Przedmowa -
Preface

Grażyna Bezkowska    pobierz
Granice jednostek przestrzennych w różnych strefach krajobrazowych

Land units boundaries in various landscape zones

Wiesław Ziaja   pobierz
Zmienność granic krajobrazowych na Spitsbergenie

Dynamics of landscape boundaries

Jarosław Balon   pobierz
Z metodyki prowadzenia granic regionów fizycznogeograficznych w górach
Form the methodology of determining physicogeographical region boundaries in the mountains

Mariusz Kistowski
Metody, dylematy i problemy identyfikacji granic krajobrazowych na obszarach młodoglacjalnych jako tło refleksji nad badaniem granic w środowisku
Methods, dilemmas and problems with identification of landscape boundaries in young-glacial areas as background for reflection on the study of boundaries in antural environment

Sylwia Kulczyk
Strukturalne cechy granic krajobrazowych okolic Pińczowa
Structural features of the landscape boundaries of the Pińczów area

Agata Cieszewska
Model płat-korytarz-matryca a model geokompleksu - konfrontacja granic

Landscape structure models: boundaries confrontation

Leon Kozacki
Granice krajobrazowe w obszarach przeobrażonych antropogenicznie

Landscape boundaries in the anthropogenically transformed areas

Ewa Kaliszuk
Granica miasta - administracyjna, fizjonomiczna czy przyrodnicza ? - w świetle kształtowania Systemu Przyrodniczego Miasta

Urban Boundary - sdministrative, physiognomic or natural? - in the light of Urban Natural System shaping

Przemysław Wolski
Naturalne pasma graniczne jako wyznacznik kompozycji urbanistycznych

Natural borders as determinants of urban planning 

Beata Raszka
Granice funkcji w planowaniu przestrzennym

Function limits in the physical planning 

Jerzy Solon
Krajobraz bez granic, czyli o wpływie koncepcji teoretycznych na sposoby wyróżniania i charakterystykę jednostek przestrzennych

A landscape with no limits: theoretical concepts and approaches of delimitation and characterization of landscape units

Krystyna German
Obiektywizm i subiektywizm w wydzielaniu jednostek fizycznogeograficznych

Objectivism and subjectivism in designating physical-geographical boundaries

Krzysztof Kasprzak
Granice krajobrazowe - teoria a praktyka

Landscape boundaries: theory and applications - 

Maciej Pietrzak
Granice krajobrazowe - fikcja czy rzeczywistość

Landscape boundaries - fiction or reality?

  

 

© by PAEK 2006